RESOLUCIÓ PRE/331/2005, de 5 de febrer, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de secretari/ària del/de la director/a de Serveis del Departament de la Presidència (convocatòria de provisió núm. PR 001/2005).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI”

PRE/331/2005, de 5 de febrer, de convocatÚria per a la provisiÛ, pel sistema de lliure designaciÛ, d'un lloc de secretari/‡ria del/de la director/a de Serveis del Departament de la PresidËncia (convocatÚria de provisiÛ n˙m. PR 001/2005).

D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text ˙nic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matËria de funciÛ p˙blica; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisiÛ de llocs de treball i promociÛ professional dels funcionaris de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya (DOGC n˙m. 2398, de 26.5.1997), i altres disposicions complement‡ries;

AtËs que hi ha vacant un lloc de secretari/‡ria del/de la director/a de Serveis del Departament de la PresidËncia, i vista la proposta del/de la titular de l'Úrgan directiu per a la seva provisiÛ;

Atesa la relaciÛ vigent dels llocs de treball del personal funcionari de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya i la descripciÛ del lloc de treball que cal proveir, inclosa en el manual d'organitzaciÛ del Departament de la PresidËncia;

Vist que la IntervenciÛ Delegada del Departament ha dut a terme el tr‡mit d'intervenciÛ corresponent;

De conformitat amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1††Obrir convocatÚria per proveir, pel sistema de lliure designaciÛ, un lloc de secretari/‡ria del/de la director/a de Serveis del Departament de la PresidËncia (convocatÚria de provisiÛ n˙m. PR 001/2005), que es detalla a l'annex 2.

.2††Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatÚria, que figuren a l'annex 1 d'aquesta ResoluciÛ.

Contra aquesta ResoluciÛ, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb car‡cter potestatiu, recurs de reposiciÛ davant el secretari general en el termini d'un mes a comptar de l'endem‡ de la seva publicaciÛ, o bÈ poden interposar directament recurs contenciÛs administratiu davant el Jutjat ContenciÛs Administratiu de Barcelona o, a elecciÛ seva, el poden interposar davant el jutjat en la circumscripciÛ del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem‡ de la seva publicaciÛ, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rËgim jurÌdic de les administracions p˙bliques i del procediment administratiu com˙, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciÛ contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de febrer de 2005

P.†D. (ResoluciÛ d'1.3.2004, DOGC de 5.3.2004)

Ramon GarcÌa-Bragado i AcÌn

Secretari general

Annex 1

Bases

.1††Lloc de treball

S'obre la convocatÚria per a la provisiÛ, pel sistema de lliure designaciÛ, d'un lloc de secretari/‡ria del/de la director/a de Serveis del Departament de la PresidËncia, les caracterÌstiques del qual sÛn les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatÚria.

.2††Contingut funcional

El contingut funcional del lloc de treball objecte de concurs Ès el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatÚria.

.3††Requisits de participaciÛ

3.1††Pot participar en aquesta convocatÚria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relaciÛ de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatÚria, de conformitat amb el seg¸ent:

3.1.1†El personal funcionari esmentat pot trobar-se respecte de l'AdministraciÛ de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2†TambÈ podr‡ participar-hi el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'AdministraciÛ de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulaciÛ en quË estigui classificat el lloc objecte de convocatÚria, sempreque compleixi els requisits i les condicions exigits en la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA