RESOLUCIÓ GAP/808/2006, de 16 de març, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament a la Direcció General d'Administració Local (convocatòria de provisió núm. GO/003/06).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GAP/808/2006, de 16 de març, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament a la Direcció General d'Administració Local (convocatòria de provisió núm. GO/003/06).

Al Departament de Governació i Administracions Públiques hi ha vacant un lloc de cap del Servei d'Estudis de Règim Local.

L'esmentat lloc consta a la relació dels llocs de treball vigent del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció del lloc de treball que cal proveir ha estat inclosa en el manual d'organització del Departament de Governació i Administracions Públiques.

En conseqüència, d'acord amb el que estableix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i vist l'informe de la Intervenció Delegada,

Resolc:

.1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de cap del Servei d'Estudis de Règim Local del Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/003/06), que es detalla a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.2 Aprovar les bases de la convocatòria que figuren a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.3 Les sol·licituds s'han de presentar, en el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, al Registre general del Departament de Governació i Administracions Públiques (Via Laietana, 26, 08003 Barcelona); al registre dels serveis territorials del Departament a Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), Girona (Gran Via de Jaume I, 9, 17001 Girona), Lleida (Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), Tarragona (Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona) i les Terres de l'Ebre (Doctor Ferran, 6-8, 43500 Tortosa), o per qualsevol altre dels mitjans previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o bé recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.

Barcelona, 16 de març de 2006

P. D. (Resolució GAP/618/2004, DOGC de 19.3.2004)

Ramon Llorens i Ibarz

Director de Serveis

Annex 1

Descripció del lloc de treball

.1 Característiques del lloc de treball

Identificació del lloc: lloc 1.

Nom del lloc: cap del Servei d'Estudis de Règim Local.

Departament: Governació i Administracions Públiques.

Unitat directiva: Direcció General d'Administració Local.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 27.

Complement específic: 29.705,16 euros.

Horari: de dedicació especial amb jornada superior a la normal.

Tipus de lloc: comandament.

Forma de provisió: concurs específic.

.2 Requisits de participació

Grup: A

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: únicament d'administració general del grup corresponents.

Especificació de cossos: cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.

.3 Coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

.4 Contingut funcional

4.1 Missió:

Organitzar, coordinar i supervisar les actuacions dirigides a l'elaboració de propostes de desplegament normatiu de les disposicions que afectin al règim local, a impulsar la recerca i la sistematització de la legislació, els treballs doctrinals i la jurisprudència sobre aquest àmbit material d'actuacions i a impulsar l'elaboració de models de documentació administrativa aplicables a l'àmbit local, que correspongui desenvolupar des de la Direcció General d'Administració Local, amb l'objectiu de desenvolupar la normativa que sobre règim local s'hagi de dur a terme i difondre, a través de MUNICAT, totes les actuacions referides a recerca, treballs doctrinals, jurisprudència i models documentals que puguin ser d'utilitat als operadors locals, per tal d'assistir-los, assessorar-los i donar-los suport en aquestes matèries.

4.2 Finalitats/funcions:

a) Coordinar l'elaboració de propostes de desplegament normatiu de les lleis de règim local.

b) Impulsar i coordinar la recerca i la sistematització de la legislació, els treballs doctrinals i la jurisprudència necessaris.

c) Impulsar, supervisar i coordinar l'elaboració de models de documentació administrativa aplicables a l'àmbit local.

d) Fer estudis i investigació jurídica sobre el règim local.

4.3 Tasques bàsiques o activitats:

a) Supervisar les actuacions d'elaboració de normativa.

b) Coordinar les actuacions d'elaboració de models documentals.

c) Coordinar les actuacions de recerca de treballs doctrinals.

d) Coordinar les actuacions de recerca en matèria de règim local.

e) Definir l'estructuració de la informació que s'ha de contenir a MUNICAT.

f) Supervisar les actuacions del personal adscrit a la unitat.

g) Dirigir i avaluar les actuacions de recerca de normativa i de jurisprudència en matèria de règim local.

h) Donar compliment a les instruccions del/de la subdirector/a general.

i) Participar en la redacció de la memòria de la Direcció General.

j) Assessorar en matèria de règim local a nivell intern.

k) Col·laborar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA