RESOLUCIÓ GRI/2633/2003, de 26 d'agost, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc singular a la Direcció General de Relacions amb el Parlament del Departament de Governació i Relacions Institucionals (convocatòria de provisió núm. GO/026/03).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI”

GRI/2633/2003, de 26 d'agost, de convocatÚria de concurs especÌfic de mËrits i capacitats per a la provisiÛ d'un lloc singular a la DirecciÛ General de Relacions amb el Parlament del Departament de GovernaciÛ i Relacions Institucionals (convocatÚria de provisiÛ n˙m. GO/026/03).

Al Departament de GovernaciÛ i Relacions Institucionals hi ha vacant un lloc de responsable de CoordinaciÛ Interdepartamental de la DirecciÛ General de Relacions amb el Parlament.

L'esmentat lloc consta a la vigent relaciÛ dels llocs de treball del personal funcionari de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya i la descripciÛ del lloc de treball que cal proveir ha estat inclosa en el manual d'organitzaciÛ del Departament de GovernaciÛ i Relacions Institucionals.

En conseq¸Ëncia, d'acord amb el que estableix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisiÛ de llocs de treball i promociÛ professional dels funcionaris de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, i vist l'informe de la IntervenciÛ Delegada,

Resolc:

.1††Convocar concurs especÌfic de mËrits i capacitats per a la provisiÛ d'un lloc de responsable de CoordinaciÛ Interdepartamental de la DirecciÛ General de Relacions amb el Parlament del Departament de GovernaciÛ i Relacions Institucionals (convocatÚria de provisiÛ n˙m. GO/026/03), que es detalla a l'annex 1 d'aquesta ResoluciÛ.

.2††Aprovar les bases de la convocatÚria que figuren a l'annex 2 d'aquesta ResoluciÛ.

.3††Les sol∑licituds s'han de presentar al Registre General del Departament de GovernaciÛ i Relacions Institucionals (Via Laietana, 26, Barcelona) en el termini de quinze dies h‡bils a comptar des de l'endem‡ de la publicaciÛ d'aquesta ResoluciÛ al DOGC.

Contra aquesta ResoluciÛ, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs potestatiu de reposiciÛ davant la secret‡ria general del Departament de GovernaciÛ i Relacions Institucionals, en el termini d'un mes a comptar de l'endem‡ de la seva publicaciÛ, o bÈ recurs contenciÛs administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem‡ de la seva publicaciÛ.

Barcelona, 26 d'agost de 2003

P.†D. (ResoluciÛ de 7.5.2002, DOGC de 21.5.2002)

M.†¿ngels Barbar‡ i Fondevila

Secret‡ria general

Annex 1

DescripciÛ del lloc de treball

.1††CaracterÌstiques del lloc de treball

IdentificaciÛ del lloc: lloc 1.

Nom del lloc: responsable de CoordinaciÛ Interdepartamental.

Departament: GovernaciÛ i Relacions Institucionals.

Unitat directiva: DirecciÛ General de Relacions amb el Parlament.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 22.

Complement especÌfic: 6.168,24 euros.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisiÛ: concurs especÌfic.

.2††Requisits de participaciÛ

Grup: C.

Mobilitat: AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya.

Col∑lectiu de cossos: AdministraciÛ general del grup corresponent.

EspecificaciÛ de cossos: cos administratiu de la Generalitat de Catalunya.

.3††Coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la DirecciÛ General de PolÌtica Ling¸Ìstica, o equivalent.

.4††Contingut funcional

4.1††MissiÛ:

Dur a terme la coordinaciÛ interdepartamental en matËria d'iniciatives parlament‡ries del Parlament de Catalunya, sota les directrius del cap de l'¿rea d'Afers Parlamentaris Interdepartamentals, per tal d'optimitzar i controlar la tramitaciÛ de les iniciatives esmentades.

4.2††Finalitats/funcions:

a)†Activar i controlar el circuit d'iniciatives parlament‡ries, aixÌ com vetllar pel compliment dels terminis estipulats.

b)†Donar suport a la tasca realitzada per les diferents oficines d'afers parlamentaris de cada Departament de la Generalitat de Catalunya en matËria d'iniciatives parlament‡ries.

4.3††Tasques b‡siques o activitats:

a)†Rebre, assignar i distribuir les iniciatives parlament‡ries acceptades per la Mesa del Parlament als departaments de la Generalitat de Catalunya.

b)†Controlar els terminis de compliment per a respondre les iniciatives parlament‡ries distribuÔdes a tots els departaments per tal de vetllar per al seu estricte compliment.

c)†Rebre les convocatÚries del Ple del Parlament, assignar les iniciatives de l'ordre del dia i distribuir a tots els Departaments de la Generalitat.

d)†Rebre les convocatÚries de les diferents comissions parlament‡ries, assignar les iniciatives de l'ordre del dia i distribuir a tots els departaments de la Generalitat.

e)†Fer el seguiment de les diferents publicacions oficials del Parlament.

f)†Transcriure certes iniciatives parlament‡ries publicades al ButlletÌ Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) per actualitzar la base de dades de Q¸estions Parlament‡ries.

g)†Assistir i fer el seguiment del Ple del Parlament en directe.

h)†Fer el seguiment, enregistrar i distribuir als Departaments de la Generalitat de les votacions de les diferents iniciatives parlament‡ries, tant del Ple del Parlament com de les comissions parlament‡ries.

i)†Elaborar estadÌstiques, gr‡fics, taules i balanÁos en matËria d'activitat parlament‡ria.

j)†Administrar (mantenir, millorar i optimitzar) la base de dades de q¸estions parlament‡ries.

k)†Preparar reunions amb els components de les oficines parlament‡ries dels departaments de la Generalitat per impartir-los cursos per donar a conËixer les millores i novetats del programa inform‡tic Q¸estions Parlament‡ries, i aixÌ optimitzar al m‡xim el seu rendiment.

l)†Fer d'enllaÁ directe amb terminal especÌfica amb la base de dades del Parlament i accÈs (SIAP intern del Parlament).

m)†Donar suport interdepartamental de la base de dades de q¸estions parlament‡ries, aixÌ com resoluciÛ de la possible problem‡tica plantejada per qualsevol departament.

n)†Elaborar la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA