RESOLUCIÓ TRI/1223/2006, de 7 d'abril, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars dels Serveis Territorials de Treball i Indústria a Barcelona (convocatòria de provisió núm. TI/18/06).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/1223/2006, de 7 d'abril, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars dels Serveis Territorials de Treball i Indústria a Barcelona (convocatòria de provisió núm. TI/18/06).

D'acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Atès que són vacants dos llocs singulars dels Serveis Territorials de Treball i Indústria a Barcelona, i vista la proposta del titular de l'òrgan directiu per a la seva provisió;

Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les descripcions dels llocs de treball a proveir, incloses en el manual d'organització d'aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d'aquest Departament ha dut a terme el corresponent tràmit d'intervenció;

De conformitat amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels dos llocs singulars dels Serveis Territorials de Treball i Indústria a Barcelona del Departament de Treball i Indústria (convocatòria de provisió núm. TI/18/06), que es detallen a l'annex 2.

.2 Aprovar las bases de la convocatòria que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de Treball i Indústria en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 d'abril de 2006

P. D. (Ordre TIC/371/2002, DOGC d'11.11.2002)

Antoni Fernández Pérez

Secretari general

Annex 1

.1 Lloc de treball

Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels dos llocs de treball les característiques dels quals són les que consten a l'apartat 1 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.2 Contingut funcional

El contingut funcional dels llocs de treball objecte de concurs és el que consta a l'apartat 4 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

.3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d'acord amb el que consta a l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se respecte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 També podrà participar-hi el personal funcionari no integrat que presti serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i que pertanyi a cossos o escales del grup de titulació en què estiguin classificats els llocs objecte de convocatòria, sempre que compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, podran participar-hi els funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d'acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar-hi, els funcionaris amb destinació definitiva hauran d'haver romàs un mínim d'un any en llocs del mateix nivell des del qual es concursa, llevat que el lloc a proveir sigui del mateix departament, o quan es concursi des d'un lloc de lliure designació.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi podran participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, del nivell que s'assenyala a l'apartat 3 de l'annex 2.

En el cas que els aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, la Junta de Mèrits i Capacitats avaluarà mitjançant una prova aquests coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir, prèviament a l'elaboració de la proposta d'admesos i exclosos prevista en aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts 10 dies a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, s'especificaran als taulers d'anuncis del Departament a les adreces esmentades a la base 4.1 d'aquesta convocatòria el dia, l'hora i el lloc de realització del mitjà d'acreditació dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant l'anterior, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana els aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en la convocatòria.

En aquests supòsits, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de participació la corresponent acreditació documental.

3.4 En cap cas no podran...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA