RESOLUCIÓ GRI/100/2003, de 15 de gener, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, organisme autònom del Departament de Governació i Relacions Institucionals (convocatòria de provisió núm. GO/033/02).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GRI/100/2003, de 15 de gener, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, organisme autònom del Departament de Governació i Relacions Institucionals (convocatòria de provisió núm. GO/033/02).

A l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, organisme autònom adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals, hi ha vacant un lloc de responsable de Gestió de Processos Selectius i un lloc d'analista de Formació i Recursos Humans.

Els esmentats llocs consten a la vigent relació de llocs de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció dels llocs de treball que cal proveir ha estat inclosa en el manual d'organització del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

En conseqüència, d'acord amb el que estableix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i vist l'informe de la Intervenció Delegada,

Resolc:

-1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de responsable de Gestió de Processos Selectius i d'un lloc d'Analista de Formació i Recursos Humans de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya adscrita al Departament de Governació i Relacions Institucionals (convocatòria de provisió núm. GO/033/02), els quals es descriuen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

-2 Aprovar les bases de la convocatòria que figuren a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

-3 Les sol·licituds s'han de presentar al Registre general del Departament de Governació i Relacions Institucionals (Via Laietana, 26, Barcelona) en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la secretària general del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació.

Barcelona, 15 de gener de 2003

P.D. (Resolució de 7.5.2002, DOGC de 21.5.2002)

M. Àngels Barbarà i Fondevila

Secretària general

Annex 1

Descripció del lloc de treball

-1 Característiques del lloc de treball

Identificació del lloc: lloc 1.

Nom del lloc: responsable de Gestió de Processos Selectius.

Departament: Governació i Relacions Institucionals.

Organisme autònom: Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 23.

Complement específic: 9.089,88 euros.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: concurs específic.

-2 Requisits de participació

Grup: A.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: únicament d'administració general del grup corresponent.

Especificació de cossos: cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.

-3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

-4 Contingut funcional

Missió: gestionar, organitzar i avaluar el suport administratiu, tècnic i material als processos selectius, per tal d'optimitzar els recursos i millorar la gestió del processos selectius competència de l'EAPC.

Finalitats/funcions:

a) Gestionar la documentació i els tràmits necessaris per a la realització dels processos selectius.

b) Planificar i controlar la logística necessària per a dur a terme els processos selectius.

c) Coordinar les activitats i personal col·laborador en el desenvolupament dels processos selectius.

d) Avaluar la correcció del material de les proves, la conformitat dels costos que es derivin d'acord amb les previsions i la serva idoneïtat.

e) Dissenyar els perfils professional del lloc per tal d'establir proves psicotècniques més idònies i elaborar l'informe corresponent.

f) Avaluar, difondre i explotar els suports necessaris per tal d'optimitzar els recursos i agilitar les tasques encomanades al Servei.

g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Tasques bàsiques o activitats:

a) Gestionar i organitzar la logística per dur a terme les convocatòries dels diferents processos selectius.

b) Analitzar i avaluar les dades estadístiques per elaborar informes tècnics de les proves, durant la realització del procés selectiu.

c) Gestionar la documentació i tots els tràmits necessaris per a la convocatòria dels processos selectius.

d) Gestionar les adaptacions a les persones discapacitades per assegurar que puguin realitzat les proves selectives en igualtat de condicions.

e) Coordinar les tasques de suport administratiu, tècnic i material dels processos selectius.

f) Avaluar, difondre i explotar els suports necessaris per optimitzar els recursos i agilitar les tasques del Servei.

g) Donar suport tècnic als tribunals per a l'accés a cossos de funcionaris d'Administració local.

h) Donar suport al personal de les diferents delegacions territorials per tal de dur a terme diferents convocatòries de forma descentralitzada.

i) Elaborar el perfil professional del lloc de treball per establir les proves psicotècniques idònies a les necessitats dels ens locals i altres institucions.

j) Coordinar l'equip d'assessors de suport al tribunal en la realització i correcció de les proves de coneixemen ts de català i d'idiomes.

k) Avaluar la correcció del material de les diferents proves dels processos selectius.

l) Controlar la correcta prestació dels serveis sanitaris que cal preveure per eventuals incidències mèdiques al llarg de les proves selectives.

m) Gestionar i controlar les despeses i costos derivats del desenvolupament de cada convocatòria d'acord amb les previsions efectuades.

n) Gestionar i controlar les certificacions de les col·laboracions del personal que participa en el desenvolupament de les proves per tal que siguin retribuïts.

-5 Altres característiques

Coneixements i/o experiència convenients:

Gestió de Recursos Humans.

Organització i gestió administrativa.

Elaborar perfils professionals, i aplicar i instrumentar les proves psicotècniques.

Analitzar i avaluar dades estadístiques.

Programes específics de Metrix, Data Selec/CIA.

Experiència en tècniques de selecció: entrevistes, proves psicotècniques, test de personalitat, etc.

Coneixements de procediment administratiu i de règim jurídic de la funció pública, autonòmica i local, especialment en l'àmbit de selecció de personal.

Titulacions acadèmiques convenients:

Llicenciatura en dret i/o psicologia.

Altres coneixements:

Coneixements en gestió de processos selectius.

Coneixements en tècniques de selecció.

Descripció del lloc de treball

-1 Característiques del lloc de treball

Identificació del lloc de treball: lloc 2.

Nom del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA