ORDRE ICT/107/2002, de 19 de març, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a l'atorgament de beques destinades a la realització de treballs de recerca en el camp del turisme i el lleure per part d'equips universitaris de recerca (codi d'ajut Z12).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ICT/107/2002, de 19 de març, per la qual s’obre la convocatòria i s’aproven les bases per a l’atorgament de beques destinades a la realització de treballs de recerca en el camp del turisme i el lleure per part d’equips universitaris de recerca (codi d’ajut Z12).

Vista la necessitat d’incentivar la recerca científica i la incorporació del món acadèmic a l’estudi de les activitats turístiques i de lleure, facilitant així el desenvolupament dels estudis superiors relacionats amb aquestes matèries;

Atesa la voluntat de potenciar l’estudi i la investigació en temes turístics i de lleure mitjançant el suport a la creació i funcionament d’equips de recerca dins en el món universitari català que puguin ser el nucli de futurs grups de recerca;

Atesa la transversalitat i pluridisciplinaritat de les matèries relacionades amb el turisme i el lleure, i amb la intenció de promoure la col·laboració de professors/investigadors procedents de diversos camps del coneixement;

Per tot això, i en funció del que estableixen les disposicions vigents i en exercici de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

S’obre la convocatòria per a l’atorgament de beques per a la realització de projectes de recerca en el camp del turisme i del lleure per part d’equips universitaris.

Article 2

S’aproven les bases que hauran de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3

La quantia total de les beques serà de 36.060 euros, a càrrec de la partida pressupostària 20.07.440.2007.

L’atorgament d’aquestes beques quedarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries.

Article 4

Les sol·licituds es presentaran al Registre d’entrada del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, passeig de Gràcia, 105, Barcelona, o a qualsevol de les delegacions territorials del Departament, formalitzades d’acord amb el model d’instància disponible a l’esmentat departament o en qualsevol de les altres formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins el termini de vint dies naturals des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Article 5

Les delegacions territorials del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme a les comarques de Girona, Lleida i Tarragona i, a Barcelona, el Servei d’Empreses i Activitats Turístiques, després de registrar l’entrada de la sol·licitud i d’assignar-li el número d’expedient, comprovaran que reuneix els requisits exigibles i que s’hi adjunten els documents preceptius. En cas contrari, requeriran el signant de la sol·licitud per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, pugui esmenar-la o trametre els documents preceptius, amb l’advertiment que s’arxivarà la petició si s’escau l’incompliment.

Quan l’expedient sigui complet, les delegacions territorials del Departament o el Servei d’Empreses i Activitats Turístiques en el cas de les comarques de Barcelona elevaran un informe a la comissió de selecció, presidida pel subdirector general de Turisme, sobre el compliment de les condicions tècniques per tal que aquesta presenti la seva proposta de resolució al director general de turisme, i trametran tot l’expedient al servei d’empreses i activitats turístiques.

Article 6

El director general de Turisme, en el termini màxim...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA