ORDRE AAM/150/2011, de 4 de juliol, per la qual es convoquen els premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya corresponents a l'any 2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/150/2011, de 4 de juliol, per la qual es convoquen els premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya corresponents a l'any 2011.

El Servei de Sanitat Vegetal té atribuïda, entre d'altres, la funció de gestionar les estacions d'avisos fitosanitaris, les quals es van crear per l'Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de 26 de juliol de 1973 (BOE núm. 187, de 6.8.1973) i van ser traspassades a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Reial decret 2210/79, de 7 de setembre (DOGC núm. 29, de 10.10.1979).

El control del míldiu de la vinya ( Plasmopara viticola ) exigeix determinar els moments més adients per realitzar els tractaments contra aquest fong, sent un factor bàsic per al bon resultat d'aquest sistema, la localització de les primeres taques de míldiu o infeccions primàries.

Per tal de detectar al més aviat possible l'inici de l'epidèmia, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural estableix anualment premis per detectar les primeres taques de míldiu, la qual cosa suposa conèixer quina és la primera pluja contaminant a cada zona vitícola.

Aquests ajuts estan sotmesos al Reglament CE 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis, de conformitat amb el que disposa el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és convocar els premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya corresponents a l'any 2011.

Article 2

Destinataris

Els premis estan destinats als viticultors/es que localitzin les primeres taques de míldiu de la vinya a les diferents zones vitícoles catalanes.

Article 3

Quantia

3.1 El conjunt de premis a atorgar estan dotats amb un total de 3.180,00 euros, que seran a càrrec de la partida pressupostària AG03 D/483000100/6110/0000 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

3.2 La quantia de cadascun dels premis és la següent:

Barcelona: 1 premi de 190,00 euros i 9 premis de 70,00 euros.

Catalunya Central: 1 premi de 190,00 euros i 1 premi de 70,00 euros.

Girona: 1 premi de 190,00 euros i 1 premi de 70,00 euros.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA