ORDRE IUE/274/2009, de 21 de maig, per la qual es convoquen i s'aproven les bases per a l'atorgament de premis als millors projectes de final de carrera de la diplomatura en turisme.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

IUE/274/2009, de 21 de maig, per la qual es convoquen i s'aproven les bases per a l'atorgament de premis als millors projectes de final de carrera de la diplomatura en turisme.

La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, a l'article 67.f), estableix com a competències de l'Administració de la Generalitat de Catalunya la potenciació dels ensenyaments de turisme i de la formació i el perfeccionament dels professionals del sector.

El Pla estratègic per al turisme a Catalunya de 2005-2010 inclou un programa amb diverses actuacions adreçades a la posada en valor de la formació i els recursos humans en turisme.

Atès que a la majoria de centres universitaris de turisme de Catalunya els estudiants tenen la possibilitat o l'obligatorietat de realitzar un projecte de final de carrera com a primera aproximació a la recerca dins el sector;

Atès que la Direcció General de Turisme valora la diplomatura en turisme com a estudis sectorials on la clau és la transversalitat i la pluridisciplinarietat, i que el projecte de final de carrera és una eina útil per ajudar a posar en pràctica la formació rebuda;

Per tot això, i en funció del que estableixen les disposicions vigents i en exercici de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

S'obre la convocatòria de concurs per a la concessió de premis als millors projectes de final de carrera de la diplomatura en turisme.

Article 2

S'aproven les bases que regiran aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

La quantia total dels premis serà d'12.000 euros, a càrrec de la partida pressupostària IU02 D/483000100/6520 del pressupost per a l'any 2009, Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009.

Article 4

El director general de Turisme és l'òrgan competent per resoldre sobre l'atorgament dels premis.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de maig de 2009

Josep Huguet i Biosca

Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa

Annex

Bases per a la concessió dels premis als millors projectes de final de carrera de la diplomatura en turisme

.1 Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és la concessió, mitjançant un concurs, de premis als millors projectes de final de carrera de la diplomatura en turisme escrits en català.

Nombre de premis: 8.

El tribunal podrà declarar deserts el nombre de premis que consideri oportú.

.2 Dotació

Cada premi serà d'un import de 1.500 euros, que serà abonat en un sol pagament. Se'n procedirà a fer la retenció corresponent en concepte d'IRPF.

El pagament s'ordenarà quan la Direcció General de Turisme rebi el document d'acceptació del premi per part del beneficiari o beneficiària, sempre que tota la documentació requerida sigui correcta i presentada dins els terminis establerts.

.3 Destinataris dels premis

Podran demanar la seva participació en el concurs les persones diplomades que hagin presentat el seu projecte final de carrera entre el dia 31 d'agost de 2008 i 31 d'agost de 2009, i hagin obtingut la qualificació d'excel·lent.

El projecte pot ser d'autor únic o bé de diversos autors. En aquest darrer cas, caldrà presentar, a més a més, la documentació que es concreta a l'apartat 4.8, 4.9 i 4.10.

La sol·licitud haurà de ser presentada, en tot cas, per una sola persona.

El centre universitari on hagin acabat els seus estudis haurà d'estar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA