CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Correcció d'errades
 
EXTRACTO GRATUITO

Havent observat errades en el text de la Llei esmentada, enviat al DOGC i publicat al núm. 6742, de 4.11.2014, se'n detalla la correcció oportuna:

 1. Rectificació als paràgrafs novè, desè i onzè de l’apartat I del preàmbul

  On hi diu:

  El marc legal estatal en matèria d’accessibilitat està configurat principalment per la Llei de l’Estat 51/2003, del 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, basada en els principis de vida independent, normalització, accessibilitat universal, disseny per a tothom, diàleg civil i transversalitat de les polítiques en matèria de discapacitat. Aquesta llei estableix les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació, sens perjudici de les competències constitucionalment i estatutàriament atribuïdes a les comunitats autònomes, i de les atribuïdes a les corporacions locals. La Llei, d’una banda, estableix l’accessibilitat en els àmbits d’actuació següents: els espais públics urbanitzats, l’edificació i les infraestructures, els transports, els béns i serveis envers el públic, les telecomunicacions, la societat de la informació i les relacions amb les administracions publiques; d’altra banda, mitjançant un ampli desplegament reglamentari, presenta mesures de desenvolupament, execució i control sobre l’accessibilitat i les formes de suport per a les persones amb discapacitat.

  En relació amb el règim sancionador, cal destacar la Llei de l’Estat 49/2007, del 26 de desembre, per la qual s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, que estableix que correspon al legislador autonòmic la tipificació de les infraccions i les sancions, sens perjudici del règim d’infraccions que estableix per a garantir la plena protecció de les persones amb discapacitat.

  »Posteriorment, la modificació d’aquestes lleis per mitjà de la Llei de l’Estat 26/2011, de l’1 de agost, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, ha establert nous preceptes per a reforçar el compliment dels compromisos adquirits per mitjà de la ratificació de la Convenció.»

  Hi ha de dir:

  El marc legal estatal en matèria d’accessibilitat fou configurat principalment per la Llei de l’Estat 51/2003, del 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA