CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Edicte de 8 de juliol de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Corbera de Llobregat (DOGC núm. 5924, pàg. 40243, de 20.7.2011).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADA

a l'Edicte de 8 de juliol de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Corbera de Llobregat (DOGC núm. 5924, pàg. 40243, de 20.7.2011).

Havent observat una errada al text de l'Edicte esmentat tramès al DOGC i publicat al núm. 5924, pàg. 40243, de 20.7.2011, se'n detalla l'oportuna correcció:

A la pàgina 40245, annex, article 135 de la normativa urbanística, on diu:

“...10 m per a les subzones a 4,60 m per a les a.3...”

ha de dir:

...10 m per a les subzones a.4, 6 m...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA