REIAL DECRET 528/2002, de 14 de juny, sobre determinació del cost efectiu corresponent als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 615/2001, de 8 de juny, en matèria d'ensenyament (professorat de religió).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Reial Decret
 
ÍNDICE
CONTENIDO

REIAL DECRET 528/2002, de 14 de juny, sobre determinació del cost efectiu corresponent als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 615/2001, de 8 de juny, en matèria d'ensenyament (professorat de religió).

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, estableix a l'article 15 la competència plena de la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament.

Pel Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions i serveis en matèria d'ensenyament.

Pel Reial decret 615/2001, de 8 de juny, es van ampliar els mitjans adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament, mitjançant Acord adoptat pel Ple de la Comissió Mixta de Transferències en la reunió de 22 de maig de 2001, pel qual es van traspassar els professors de religió.

En l'esmentat Ple també es va acordar que el cost efectiu del traspàs no s'integraria en el sistema de finançament fins l'equiparació al 100% de les retribucions del personal interí a què es refereix l'article 93 de la Llei 50/1998, si bé restava pendent la seva aprovació, que es faria per Acord del president i la vicepresidenta de la Comissió Mixta, en virtut del apoderament que aquesta Comissió els hi atorgava.

Una vegada produïda l'equiparació i adoptat l'Acord sobre determinació del cost efectiu pel President i la Vicepresidenta de la Comissió Mixta, en virtut de l'apoderament de què gaudeixen, a proposta del Ministeri d'Administracions Públiques i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 14 de juny de 2002,

Disposo:

Article 1

S'aprova l'Acord sobre determinació del cost efectiu corresponent als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 615/2001, de 8 de juny, en matèria d'ensenyament (professorat de religió).

Article 2

La valoració del cost efectiu objecte d'aquest Acord, a efectes de la revisió del fons de suficiència, tindrà efectivitat a partir de la data assenyalada a l'Annex al present Reial decret.

Disposició final

Única

Aquest Reial decret serà publicat simultàniament al Boletín Oficial del Estado i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.

Madrid, 14 de juny de 2002

Juan Carlos R.

Jesús Posada Moreno

Ministre d'Administracions Públiques

Annex

La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Jaume Vilalta i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta de Transferències que preveu en la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Certifiquen:

Que el Ple de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya, del dia 22 de maig de 2001, va apoderar el president i la vicepresidenta de la Comissió Mixta perquè, una vegada finalitzat el període d'equiparació retributiva a què es refereix l'article 93 de la Llei 50/1998, aprovessin l'Acord relatiu a l'import del cost efectiu del professorat de religió a integrar en el sistema de finançament de les comunitats autònomes i la corresponent modificació del fons de suficiència de la Generalitat de Catalunya.

Una vegada finalitzat el període d'homologació, el president i la vicepresidenta de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya han prestat conformitat a l'Acord de determinació del cost efectiu que correspon als serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 615/2001, de 8 de juny, en matèria d'ensenyament, relatiu al professorat de religió, en els termes que s'indiquen a continuació:

 1. Normes en què s'empara l'ampliació

  L'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, estableix a l'article 15 la competència plena de la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament.

  Pel Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis en matèria d'ensenyament.

  Pel Reial decret 615/2001, de 8 de juny, es van ampliar els mitjans adscrits als serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de professorat de religió, i es preveia que el cost corresponent no s'integraria en el sistema de finançament fins l'equiparació al 100% de les retribucions del personal interí a què es refereix l'article 93 de la Llei 50/1998. Aquesta circumstància s'ha produït l'any 2002.

  Una vegada produïda l'equiparació de les retribucions, correspon, per tant, determinar el cost efectiu de l'ampliació de mitjans en matèria de professorat de religió que ha d'integrar-se en el finançament de la Comunitat Autònoma de Catalunya, en els termes que estableix la Llei 21/2001, de 27 de desembre.

 2. Valoració de les càrregues financeres dels serveis traspassats

  1. El cost efectiu anual en euros de 2002 que correspon al Reial decret 615/2001, de 8 de juny, és de 11.975.194,93 euros.

  2. La valoració provisional en valors de l'any base 1999 que correspon al cost efectiu anual dels mitjans que es van traspassar a la Generalitat de Catalunya s'eleva a 9.779.661,03 euros. Aquesta valoració serà objecte de revisió en els termes que estableix l'article 16.1 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia.

  3. Fins que es produeixi la revisió del fons de suficiència com a conseqüència de la incorporació al mateix del cost efectiu d'aquest traspàs, el finançament d'aquest cost se seguirà duent a terme mitjançant la consolidació a la Secció 32 dels Pressupostos Generals de l'Estat dels diversos components d'aquest cost.

 3. Data d'efectivitat de l'ampliació

  La valoració del cost efectiu objecte d'aquest Acord, a efectes de la revisió del fons de suficiència, tindrà efectivitat a partir del dia 1 de gener de 2003.

  I perquè així consti, una vegada ratificat pel president i la vicepresidenta de la Comissió Mixta de Transferències aquest Acord d'ampliació de mitjans, estenem aquest certificat a Madrid, el 13 de maig de 2002.

  Pilar Andrés Vitoria

  Jaume Vilalta i Vilella

  Secretaris de la Comissió Mixta