DECRET 164/2013, de 14 de maig, de modificació del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb l'article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si per qualsevol motiu l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins a l'aprovació i la publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per aquest motiu, el 27 de desembre del 2012 el Govern va aprovar el Decret 170/2012, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013.

L’article 11 del Decret 170/2012 preveu la revisió i modificació de les limitacions del crèdit prorrogat, així com de la seva disposició durant el període de pròrroga, i en la seva disposició addicional es regulen les competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries en període de pròrroga pressupostària.

L’article 8 de del Decret esmentat estableix mesures específiques en relació amb els procediments d’atorgament de subvencions.

Atès que el Departament d’Economia i Coneixement està en procés d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013, d’acord amb l’Ordre ECO/27/2013, de 19 de febrer, que modifica l’Ordre ECO/166/2012, de 18 de juny, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2013;

Atès que les limitacions pressupostàries que es van incorporar en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, definides a partir d’un objectiu de dèficit més restrictiu que la previsió actual, no faciliten el procés d’execució pressupostaria que ha de permetre el funcionament dels serveis públics bàsics, ni tampoc facilita la tramitació de les convocatòries de subvencions considerades imprescindibles per part dels departaments;

Vistes les sol·licituds dels departaments de la Generalitat de Catalunya, davant la nova previsió d’objectiu de dèficit, en el sentit de modificar les limitacions existents en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013;

A proposta del conseller d’Economia i Coneixement i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es dóna una nova redacció a l’article 2.b) del Decret 170/2012, de 27 de desembre, que queda redactat de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA