DECRET 246/2000, de 24 de juliol, sobre l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors disminuïts en empreses de 50 o més treballadors.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

246/2000, de 24 de juliol, sobre l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors disminuïts en empreses de 50 o més treballadors.

Vist l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels disminuïts, en la redacció que en fa la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, que preveu que excepcionalment els empresaris obligats al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors disminuïts en empreses de 50 o més treballadors puguin quedar exempts d’aquesta obligació de forma total o parcial, sempre que s’apliquin les mesures alternatives que es determinarien reglamentàriament;

Vist el Reial decret 27/2000, de 14 de gener, pel qual s’estableixen les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors disminuïts en empreses de 50 o més treballadors (BOE de 26 de gener de 2000);

Atès que d’acord amb l’article 11.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya correspon a la Generalitat l’execució de la legislació de l’Estat en matèria de treball, i que pel Reial decret 1050/1997, de 27 de juny, es va traspassar a la Generalitat la gestió realitzada per l’INEM en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació;

Vist el Decret 127/1999, de 4 de maig, de reestructuració del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, que estableix que correspon al Departament de Treball l’exercici de les funcions atribuïdes en matèria laboral i foment de l’ocupació;

Atès que és necessari determinar els òrgans administratius que exerciran les funcions derivades de l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors disminuïts en empreses de 50 o més treballadors;

Vist el que disposa l’article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Treball de Catalunya, a proposta del conseller de Treball i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte determinar, en l’àmbit del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors disminuïts en empreses de 50 o més treballadors, d’acord amb el que preveu el Reial decret 27/2000, de 14 de gener.

Article 2

Certificació sobre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA