DECRET 154/2010, de 2 de novembre, pel qual s'aprova amb caràcter temporal el sistema de reduccions aplicables en el peatge per a determinats usuaris i recorreguts a l'autopista C-32 Montgat . Mataró . Palafolls fins a la seva connexió amb la carretera GI-600.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

154/2010, de 2 de novembre, pel qual s'aprova amb caràcter temporal el sistema de reduccions aplicables en el peatge per a determinats usuaris i recorreguts a l'autopista C-32 Montgat – Mataró – Palafolls fins a la seva connexió amb la carretera GI-600.

La reordenació del sistema de peatges a Catalunya ha d'incloure necessàriament, en compliment dels instruments vigents d'ordenació de la mobilitat que es regulen en la Llei 9/2003, de mobilitat, elements per a la transformació gradual del sistema actual en un altre en el qual es vinculi l'import resultant del peatge de l'autopista a l'adopció de comportaments congruents amb les prescripcions de la dita Llei en relació amb la gestió del trànsit de vehicles, com ara la reducció de la congestió, l'increment de l'ocupació mitjana dels vehicles i la renovació del parc actual cap a vehicles menys contaminants.

En el cas de la comarca del Maresme, l'existència a hores d'ara de l'autopista C-32 de titularitat de la Generalitat, la reordenació i planificació de la xarxa viària d'alta capacitat encara en curs en aquesta comarca i l'alt grau de mobilitat obligada dels seus usuaris en els desplaçaments amb origen o destinació a l'àrea metropolitana de Barcelona, afegeix la necessitat de considerar la recurrència com a criteri indicador d'habitualitat en el pas per la barrera troncal de Vilassar de Mar i l'accés de Premià de Mar als efectes d'aplicació de peatges amb reduccions singulars.

En aquesta direcció i per la seva importància i incidència en la mobilitat en la comarca del Baix Maresme, cal destacar la previsió de la planificació i construcció per la Generalitat de Catalunya de la denominada ronda del Baix Maresme, amb funcions de via alternativa a l'autopista de peatge per als moviments intracomarcals i en l'últim tram de l'accés nord a l'àrea de Barcelona.

El document “Propostes per a la Mobilitat del Maresme” de 13 d'abril de 2010, promogut i acordat pel Consell Comarcal del Maresme i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, expressa l'acord institucional sobre la funcionalitat i el paper actual i futur de l'autopista C-32, alhora que estableix els paràmetres principals del sistema de peatge específic per a la C-32 i la comarca del Maresme, amb una previsió de reducció temporal lligada molt estretament a les diverses fases de projecció i construcció de la futura ronda del Baix Maresme.

Per aquests motius, s'acorda aplicar, en els peatges resultants aprovats de la barrera troncal de Vilassar de Mar i l'accés de Premià de Mar de l'autopista C-32, amb caràcter temporal i fins a la posada en servei de la dita ronda del Baix Maresme, unes reduccions específiques per a determinats usuaris de vehicles lleugers.

Aquestes reduccions específiques acordades responen a un model impulsat pel Govern, a través dels departaments de la Presidència, de la Vicepresidència i de Política Territorial i Obres Públiques, que ha estat desenvolupat en el si del grup de treball de reordenació de peatges creat per la Resolució 55/VIII del Parlament i que pretén estendre, sota determinades condicions, l'actual política de bonificacions i descomptes a tot Catalunya, i evolucionar cap a modalitats d'aplicació dels peatges al servei de la millora de la mobilitat. En aquest sentit, l'acord anticipa en el cas singular de la comarca del Maresme, els criteris que formen part d'aquell model, de manera que les reduccions es calcularan en funció de la recurrència i nombre de viatges efectuats, el nombre d'ocupants del vehicle i la seva eficiència ambiental, criteris tots ells acumulables en les condicions que, així mateix, s'hi indiquen.

El caràcter singular de la mesura, el fet que es vinculi l'aplicació del peatge reduït a la concurrència en els usuaris de circumstàncies determinades, en coherència amb els estudis tècnics presentats en el si del Grup de Treball d'Autopistes creat en compliment de la Resolució 55/VIII del Parlament de Catalunya, i l'excepció que l'eventual reducció dels ingressos de la concessionària que se'n derivarà representa, en si mateixa, al compliment ordinari del contracte vigent...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA