DECRET 417/2000, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen amb caràcter d'urgència les condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols per a la prevenció de la legionel·losi.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

417/2000, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen amb caràcter d’urgència les condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols per a la prevenció de la legionel·losi.

La legionel·losi és una malaltia causada pel bacteri legionel·la que es pot presentar de forma esporàdica, com a casos aïllats, o en forma de brots epidèmics que poden afectar grups de persones de la comunitat. Darrerament s’ha constatat, en gran part a causa dels nous mitjans de diagnòstic de què disposen els serveis sanitaris assistencials, un augment en la freqüència d’aparició d’aquest problema de salut comunitari.

La preocupació social generada pels brots comunitaris de legionel·losi fa necessari abordar, sense demores, la regulació de les condicions tecnicosanitàries que han de complir els sistemes de climatització i/o humidificació de l’aire, els quals s’han identificat com a vehiculadors d’aquest microorganisme al medi, i dotar així aquest sector d’activitat de mesures preventives eficaces contrastades d’acord amb els coneixements científics actuals.

La legionel·la és un microorganisme que està molt estès a la natura associat al medi hídric. Aquest bacteri normalment hi és present en baixes concentracions però en ocasions pot colonitzar algunes instal·lacions que requereixen la utilització d’aigua per funcionar, com és el cas de les torres de refrigeració i aparells similars, que, si no tenen un manteniment adequat, poden actuar com a possibles focus multiplicadors i dispersors de la legionel·la en la mesura en què són capaços de proporcionar-li els nutrients i la temperatura adequada perquè es multipliqui, a més de dispersar l’aigua contaminada a l’aire en forma d’aerosols.

Les torres de refrigeració i els condensadors evaporatius formen part d’alguns sistemes de climatització que poden afectar l’ambient exterior mitjançant la generació d’aerosols, ja que normalment s’ubiquen als terrats o a les cobertes dels edificis d’activitats industrials, edificis d’oficines, etc.

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, imposa a les administracions públiques el deure de dur a terme actuacions dirigides a la prevenció de malalties, i concretament a la promoció i millora dels sistemes de sanejament, proveïment d’aigua i dels sistemes de sanejament ambiental i control de l’aire, la vigilància sanitària i adequació a la salut del medi ambient en tots els àmbits de la vida.

Sens perjudici de la problemàtica sanitària plantejada cal tenir en compte també que la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, que estableix el sistema d’intervenció administrativa i de control de determinades activitats, gran part de les quals inclouen en les seves instal·lacions aparells i equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols, possibilita l’adopció per part de les administracions públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, de mesures que prevegin, minimitzin, corregeixin i controlin els impactes que aquestes activitats originen, amb l’objectiu d’assolir un alt nivell de protecció de les persones i garantir la qualitat de vida.

Per a l’establiment de les mesures de prevenció s’ha tingut present la norma UNE 100-030-94 "Climatització: guia per a la prevenció de la legionel·la en instal·lacions", publicada per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), actualment en fase de revisió, que conté especificacions tècniques de gran utilitat per prevenir la multiplicació i la difusió d’aquest microorganisme.

Així mateix, la notificació als ajuntaments de les instal·lacions de risc que poden alliberar a l’ambient exterior aerosols com a conseqüència del seu funcionament ha de possibilitar i afavorir la immediatesa en l’adopció de mesures de control, quan es produeix un brot comunitari de legionel·losi, amb la finalitat de protegir la salut pública.

Aquest Decret es dicta en exercici de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en matèria d’higiene i sanitat interior, indústria i medi ambient, d’acord amb els articles 9.11 10.1.6), 12.1.2) i 17 de l’Estatut d’autonomia.

D’acord amb tot l’exposat, atès el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, a proposta dels consellers de Sanitat i Seguretat Social, d’Indústria, Comerç i Turisme i de Medi Ambient, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte la prevenció de la legionel·losi, mitjançant l’establiment, amb caràcter d’urgència, de mesures de manteniment, neteja i desinfecció d’aquells aparells i equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols que formen part de sistemes de climatització i/o de les instal·lacions d’humidificació de l’aire considerats de risc per a aquesta malaltia.

Article 2

Àmbit d’aplicació

2.1 Es consideren instal·lacions de risc...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA