ORDRE ICT/103/2002, de 21 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la inclusió d'obres per al subministrament d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'electrificació rural de Catalunya per a l'any 2002 (PERC-2002) i se'n modifiquen les bases aprovades per l'Ordre de 21 de març de 2001 (codi d'ajut Z05).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ICT/103/2002, de 21 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la inclusió d'obres per al subministrament d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'electrificació rural de Catalunya per a l'any 2002 (PERC-2002) i se'n modifiquen les bases aprovades per l'Ordre de 21 de març de 2001 (codi d'ajut Z05).

Mitjançant l'Ordre de 21 de març de 2001 es van aprovar les bases per a la inclusió d'obres per al subministrament d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'electrificació rural de Catalunya per a l'any 2001 (PERC-2001) publicada al DOGC núm. 3364 de 6 d'abril de 2001, i es va obrir la convocatòria per a l'any 2001.

La disposició final primera de l'esmentada Ordre disposa que, per als exercicis següents al 2001 s'obrirà convocatòria per a la presentació de noves sol·licituds i de justificació de la despesa mitjançant Ordre del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme.

A proposta de la Direcció General d'Energia i Mines, i en exercici de les atribucions legals que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

S'obre la convocatòria per a la inclusió d'obres per al subministrament d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'electrificació rural de Catalunya per a l'any 2002 (PERC-2002).

Article 2

Les bases que regeixen aquesta convocatòria són les aprovades mitjançant l'Ordre de 21 de març de 2001 (DOGC núm. 3364, de 6 d'abril de 2001) amb les modificacions que estableix l'annex de la present Ordre.

Article 3

La quantitat màxima que es podrà destinar a aquests ajuts per a l'any 2002 és de 2.316.306,66 euros. Aquests ajuts aniran a càrrec de la partida número 2004.760.2009 "Subvencions Pla d'electrificació rural de Catalunya (PERC)" corresponent al pressupost del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme per a l'any 2002.

L'atorgament dels ajuts per l'any 2002 restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries.

Article 4

S'haurà de donar publicitat als ajuts atorgats exposant-los al tauler d'anuncis de la Direcció General d'Energia i Mines, av. Diagonal 514, 2ª planta, Barcelona i quan es tracti d'ajuts superiors a 6.000 euros, s'hauran de publicar al DOGC tot indicant el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de l'ajut i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

Disposició addicional

Es delega en el director general d'Energia i Mines la resolució de concessió d'ajuts sobre les sol·licituds presentades.

Disposició derogatòria

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA