DECRET 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 4/2009, de 13 de gener, es va establir l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu, a l’article 2.3.b, el principi de flexibilitat del sistema educatiu per adequar-se a les necessitats canviants de la societat.

L’adaptació de les ofertes formatives als interessos i disponibilitats de la població han posat de manifest la conveniència de traslladar, a la modalitat presencial, les possibilitats de flexibilització de l’oferta prevista per a la modalitat a distància, i que consisteixen a oferir, a més de la formació organitzada per curs acadèmic, la formació flexibilitzada, de manera que els continguts corresponents a un curs s’ofereixen en dos blocs independents i consecutius.

D’altra banda, convé determinar la consideració que escau atorgar a l’Institut Obert de Catalunya, en tant que desenvolupa l’oferta pública d’ensenyaments en la modalitat no presencial i imparteix els ensenyaments oficials d’idiomes, entre d’altres.

Aquest Decret s’ha tramitat segons l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment i de les administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Es modifica l’article 7.2 del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, el qual passa a tenir el redactat següent:

“2. El Departament d’Ensenyament pot organitzar la modalitat presencial bé per cursos, bé de forma flexible, en dos blocs per curs. També pot organitzar la modalitat presencial amb horaris diversos.”.

 

Article 2

S’afegeix una disposició addicional cinquena al Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, amb el redactat següent:

“Els ensenyaments oficials d’idiomes en la modalitat no presencial es poden impartir a l’Institut Obert de Catalunya, i, a aquest efecte, té la consideració d’Escola Oficial d’Idiomes.”.

 

 

Disposició...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA