DECRET 73/2014, de 27 de maig, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 4/2009, de 13 de gener, es va establir l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu, a l’article 2.3.b, el principi de flexibilitat del sistema educatiu per adequar-se a les necessitats canviants de la societat.

L’adaptació de les ofertes formatives als interessos i disponibilitats de la població han posat de manifest la conveniència de traslladar, a la modalitat presencial, les possibilitats de flexibilització de l’oferta prevista per a la modalitat a distància, i que consisteixen a oferir, a més de la formació organitzada per curs acadèmic, la formació flexibilitzada, de manera que els continguts corresponents a un curs s’ofereixen en dos blocs independents i consecutius.

D’altra banda, convé determinar la consideració que escau atorgar a l’Institut Obert de Catalunya, en tant que desenvolupa l’oferta pública d’ensenyaments en la modalitat no presencial i imparteix els ensenyaments oficials d’idiomes, entre d’altres.

Aquest Decret s’ha tramitat segons l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment i de les administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l’article 7.2 del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, el qual passa a tenir el redactat següent:

“2. El Departament d’Ensenyament pot organitzar la modalitat presencial bé per cursos, bé de forma flexible, en dos blocs per curs. També pot organitzar la modalitat presencial amb horaris diversos.”.

Article 2

S’afegeix una disposició addicional cinquena al Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, amb el redactat següent:

“Els ensenyaments oficials d’idiomes en la modalitat no presencial es poden impartir a l’Institut Obert de Catalunya, i, a aquest efecte, té la consideració d’Escola Oficial d’Idiomes.”.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de maig de 2014

Artur...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA