DECRET 132/1998, de 9 de juny, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'acabats de construcció.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 132/1998, de 9 de juny, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'acabats de construcció. El Reial decret 2211/1993, de 17 de desembre, ha establert el títol de tècnic en acabats de construcció i els corresponents ensenyaments mínims, en consonància amb el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, el qual fixa les directrius generals sobre els títols de formació professional i els seus ensenyaments mínims. El Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, ha desenvolupat determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu; alguns d'aquests aspectes modifiquen el Reial decret que va establir el títol corresponent a aquest cicle formatiu. De conformitat amb l'article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives competents establir el currículum del cicle formatiu corresponent. D'acord amb el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya l'establiment del currículum dels ensenyaments de formació professional. El currículum dels cicles formatius de formació professional específica s'estableix tenint present les necessitats generals de qualificació de cada àmbit professional detectades a Catalunya i les diverses mesures que permeten adequacions del currículum a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres docents. L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip del professorat permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre docent. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l'alumnat i han de respondre al requisit d'integració dels continguts del cicle formatiu. En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern, Decreto: Article 1 Aquest Decret estableix el currículum per a l'ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic en acabats de construcció regulat pel Reial decret 2211/1993, de 17 de desembre, pel qual s'aproven els ensenyaments mínims. Article 2 2.1 La denominació, el nivell i la durada del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex d'aquest Decret. 2.2 El perfil professional és el que s'indica a l'apartat 2 de l'annex. 2.3 Els objectius generals del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 3.1 de l'annex. 2.4 Els continguts del currículum s'estructuren en els crèdits que s'estableixen a l'apartat 3.2 de l'annex. 2.5 Els objectius terminals són els criteris que serveixen de referència per a l'avaluació. 2.6 Les hores a disposició del centre s'estableixen a l'apartat 3.3 de l'annex. Article 3 La relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals de l'ensenyament corresponent al títol de tècnic en acabats de construcció s'estableix a l'apartat 3.4 de l'annex. Article 4 Les especialitats exigides al professorat que imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle formatiu són les que s'expressen a l'apartat 4 de l'annex. Article 5 Estan autoritzats per impartir aquest cicle formatiu els centres privats de formació professional que imparteixin els ensenyaments que s'indiquen a l'apartat 5 de l'annex. Article 6 Els mòduls susceptibles de convalidació per estudis de formació professional ocupacional o de correspondència amb la pràctica laboral són els que s'especifiquen, respectivament, en els apartats 6.1 i 6.2 de l'annex. Disposicions addicionals --1 El conseller d'Ensenyament pot desplegar el currículum a què es refereix aquest Decret tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i el pot adaptar a les característiques singulars de col·lectius d'alumnat. --2 El conseller d'Ensenyament pot autoritzar la realització d'experimentacions sobre aquest currículum d'acord amb el que disposa el capítol 6 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya. Disposició final Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. Barcelona, 9 de juny de 1998 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya Josep Xavier Hernández i Moreno Conseller d'Ensenyament Annex --1 Identificació del títol 1.1 Denominació: acabats de construcció. 1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà. 1.3 Durada del cicle formatiu: 2.000 hores. 1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1.600 hores (crèdits de l'1 a l'11 i el 13). 1.3.2 Formació en centres de treball: 400 hores (crèdit 12). --2 Perfil professional 2.1 Competència general. És competència general d'aquest tècnic organitzar i fer els treballs d'obres de revestiments continus, en plaques o làmines, i muntatge i fixació d'elements prefabricats en les condicions de seguretat i qualitat establertes, i comprovar i disposar els mitjans de seguretat de l'obra. 2.2 Competències professionals. Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són: a) Organitzar els treballs d'acabats de construcció: 1. Materialitzar convenientment els replantejaments d'obra de la seva competència i marcar els treballs diaris corresponents. 2. Condicionar els talls d'obra i organitzar-ne la situació i els llocs de provisió, d'acord amb el pla de seguretat de l'obra, per tal de facilitar la feina i optimar-ne els espais i els recorreguts. 3. Adaptar, establir o modificar la producció segons la magnitud de l'obra, i adequar el ritme dels treballs i la provisió de materials a la marxa general de l'obra. 4. Distribuir diàriament les càrregues de treball a les colles d'acabat, informar i instruir els treballadors de les feines que cal fer, els riscos inherents i la seva prevenció. 5. Controlar, mitjançant els comunicats diaris d'obra, la producció assolida per les colles, resumir els comunicats de treball, contrastar-los amb les previsions i comunicar-ho al responsable del seguiment del pla de treball de l'obra. 6. Col·laborar en la realització dels assaigs d'obra i obtenir i custodiar les mostres dels materials, d'acord amb el pla de qualitat. 7. Valorar adequadament feines subcontractades, a partir del contingut del projecte, i fer els amidaments d'obra que siguin necessaris. b) Fer revestiments continus conglomerats: 1. Preparar i mantenir les eines, els equips, els materials i els mitjans auxiliars, amb les mesures i els mitjans de seguretat necessaris, i fer les operacions de fi de jornada. 2. Preparar superfícies, tot garantint la fixació dels revestiments en condicions de seguretat. 3. Preparar els morters segons les normatives en condicions per arrebossar, lliscar i referir superfícies. 4. Aplicar el morter, i aconseguir el revestiment especificat amb la qualitat requerida, en condicions de seguretat. 5. Acabar les superfícies dels revestiments segons les especificacions i en condicions de seguretat. c) Pavimentar i enrajolar: 1. Preparar i mantenir les eines, els equips, els materials i els mitjans auxiliars, amb les mesures i els mitjans de seguretat necessaris, i fer les operacions de fi de jornada. 2. Preparar el suport, netejant-lo, anivellant-lo i aplanant-lo, en condicions de seguretat. 3. Preparar el material de fixació segons les especificacions i en condicions de seguretat. 4. Col·locar el revestiment en peces o plaques per a paraments horitzontals i en condicions de seguretat. 5. Col·locar el revestiment en peces o plaques per a paraments verticals i en condicions de seguretat. 6. Fer les operacions d'acabat del revestiment per acabar de fixar les peces i donar-hi l'aspecte adient i en condicions de seguretat. d) Fer revestiments en làmines: 1. Preparar i mantenir les eines, els equips, els materials i els mitjans auxiliars, amb les mesures i els mitjans de seguretat necessaris, i fer les operacions de fi de jornada. 2. Restaurar adequadament el suport, eliminant el revestiment anterior, en condicions de seguretat. 3. Preparar el suport amb emprimació, aplanant-lo o rebent l'estructura auxiliar base del revestiment, en condicions de seguretat. 4. Replantejar els paraments que s'han de revestir, i tallar plaques, planxes o tires de revestiment. 5. Aplicar el revestiment sobre el suport, fixar-lo convenientment i acabar-lo amb la qualitat demanada i en condicions de seguretat. e) Aplicar pintures i vernissos: 1. Preparar i mantenir les eines, els equips, els materials i els mitjans auxiliars, amb les mesures i els mitjans de seguretat necessaris, i fer les operacions de fi de jornada. 2. Restaurar adequadament el suport, eliminant-ne el revestiment anterior, en condicions de seguretat. 3. Preparar la superfície del suport, eliminant-ne les taques, les eflorescències i els porus, i donar-hi la textura especificada i l'emprimació adient, en condicions de seguretat. 4. Barrejar els components de la pintura o vernís per aconseguir el color, la resistència i la consistència especificats. 5. Aplicar la pintura i el vernís al suport per obtenir l'acabat especificat de la superfície amb la qualitat demanada i en condicions de seguretat. f) Muntar i fixar plafons prefabricats: 1. Preparar i mantenir les eines, els equips, els materials i medis auxiliars, amb les mesures i els mitjans de seguretat necessaris, i fer les operacions de fi de jornada. 2. Muntar prefabricats per a tancaments de façana amb murs cortina o plafons, fixant-los convenientment, en condicions de seguretat. 3. Muntar particions prefabricades, encaixant i fixant panells, en condicions de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA