DECRET 14/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'indústries de procés de pasta i paper.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 14/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'indústries de procés de pasta i paper. El Reial decret 809/1993, de 28 de maig, modificat pel Reial decret 2207/1993, de 17 de desembre, i completat pel Reial decret 1411/1994, de 25 de juny, ha establert el títol de tècnic superior en indústries de procés de pasta i paper i els corresponents ensenyaments mínims, en consonància amb el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, el qual fixa les directrius generals sobre els títols de formació professional i els seus ensenyaments mínims. El Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, ha desenvolupat determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu, alguns d'aquests aspectes modifiquen el Reial decret que va establir el títol corresponent a aquest cicle formatiu. De conformitat amb l'article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives competents establir el currículum del cicle formatiu corresponent. D'acord amb el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya l'establiment del currículum dels ensenyaments de formació professional. El currículum dels cicles formatius de formació professional específica s'estableix tenint present les necessitats generals de qualificació de cada àmbit professional detectades a Catalunya i les diverses mesures que permeten adequacions del currículum a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres docents. L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip del professorat permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre docent. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l'alumnat i han de respondre al requisit d'integració dels continguts del cicle formatiu. En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern, Decreto: Article 1 Aquest Decret estableix el currículum per a l'ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic superior en indústries de procés de pasta i paper regulat pel Reial decret 809/1993, de 28 de maig, modificat pel Reial decret 2207/1993, de 17 de desembre, i completat pel Reial decret 1411/1994, de 25 de juny, pel qual s'aproven els ensenyaments mínims. Article 2 2.1 La denominació, el nivell i la durada del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex d'aquest Decret. 2.2 El perfil professional és el que s'indica a l'apartat 2 de l'annex. 2.3 Els objectius generals del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 3.1 de l'annex. 2.4 Els continguts del currículum s'estructuren en els crèdits que s'estableixen a l'apartat 3.2 de l'annex. 2.5 Els objectius terminals són els criteris que serveixen de referència per a l'avaluació. 2.6 Les hores a disposició del centre s'estableixen a l'apartat 3.3 de l'annex. Article 3 La relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals de l'ensenyament corresponent al títol de tècnic superior en indústries de procés de pasta i paper s'estableix a l'apartat 3.4 de l'annex. Article 4 Les especialitats exigides al professorat que imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle formatiu són les que s'expressen a l'apartat 4 de l'annex. Article 5 5.1 Els mòduls susceptibles de convalidació per estudis de formació professional ocupacional o de correspondència amb la pràctica laboral són els que s'especifiquen, respectivament, en els apartats 5.1 i 5.2 de l'annex. 5.2 Els estudis universitaris als quals dóna accés aquest títol són els indicats a l'apartat 5.3 de l'annex. Disposicions addicionals --1 El professorat de l'especialitat d'anàlisi i química industrial del cos de professors d'ensenyament secundari podrà impartir la matèria de química del batxillerat. --2 El conseller d'Ensenyament pot desplegar el currículum a què es refereix aquest Decret tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i el pot adaptar a les característiques singulars de col·lectius d'alumnat. --3 El conseller d'Ensenyament pot autoritzar la realització d'experimentacions sobre aquest currículum d'acord amb el que disposa el capítol 6 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya. Disposició final Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. Barcelona, 26 de gener de 1999 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya Josep Xavier Hernández i Moreno Conseller d'Ensenyament Annex --1 Identificació del títol 1.1 Denominació: indústries de procés de pasta i paper. 1.2 Nivell: formació professional de grau superior. 1.3 Durada del cicle formatiu: 1400 hores. 1.3.1 Formació en el centre educatiu: 960 hores (crèdits de l'1 al 9 i l'11). 1.3.2 Formació en centres de treball: 440 hores (crèdit 10). --2 Perfil professional 2.1 Competència general. És competència general d'aquest tècnic organitzar i gestionar l'activitat productiva, controlar les diferents fases del procés de fabricació de pasta, paper i cartró i seguir les normes establertes de qualitat, seguretat, mediambientals i de productivitat. 2.2 Competències professionals. Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són: a) Organitzar la producció de pasta i paper: 1. Interpretar les instruccions o guies de fabricació rebudes i concretar-les en ordres de fàcil interpretació per al seu equip. 2. Establir el programa de producció i elaborar pressupostos, com també seguir l'estat de comptes de resultats. 3. Aplicar en el seu treball d'organització i programació les normes de correcta fabricació. 4. Gestionar la documentació, el registrament de dades i l'elaboració d'informes tècnics que demani el seu superior. 5. Relacionar-se amb altres departaments de l'empresa segons les seves necessitats i donar suport tècnic a les vendes, a petició dels clients. b) Supervisar l'estat dels equips i les instal·lacions, i les operacions auxiliars del procés: 1. Tenir cura del correcte funcionament i bon estat dels equips i les instal·lacions dels serveis auxiliars del procés. 2. Generar les ordres per a la reparació d'avaries detectades i comprovar-ne el funcionament posterior. 3. Supervisar/realitzar operacions bàsiques de transport i distribució de matèries sòlides i fluides. 4. Supervisar/realitzar operacions per a la generació i la transmissió de la calor segons el diagrama de flux d'energia del procés. 5. Supervisar/realitzar operacions amb calderes de vapor segons les normes establertes. 6. Supervisar/realitzar operacions de condicionament de l'aire i d'altres gasos inerts per al procés, en les condicions requerides. c) Coordinar i controlar la fabricació de pastes, papers, cartrons i els seus transformats: 1. Interpretar i aplicar els procediments/instruccions d'operació i control del procés, per tal d'obtenir pastes papereres, papers i cartrons de característiques específiques. 2. Informar i formar d'una manera específica i continuada el personal al seu càrrec, d'acord amb les necessitats del treball. 3. Coordinar i organitzar l'actuació del personal al seu càrrec i els treballs que es realitzen en la seva àrea de responsabilitat. 4. Supervisar el tractament de primeres matèries per deixar-les en les condicions adequades per al procés en els diferents equips de fabricació de pastes. 5. Aconseguir i mantenir el règim d'operació mitjançant instruments de mesura i sistemes de control de processos de producció de pastes papereres. 6. Supervisar i controlar les operacions de blanqueig de pastes i de depuració. 7. Coordinar les operacions en equips de regeneració per als processos de recuperació de productes secundaris i energia. 8. Supervisar les operacions d'assecament de pastes o del seu embalatge. 9. Supervisar la posada en funcionament, operació i aturada dels equips i les instal·lacions mitjançant sistemes de control en processos de producció paperers. 10. Supervisar i controlar la fase de preparació d'additius i pastes. 11. Supervisar el procés de fabricació dels diferents papers o cartrons. 12. Emetre les instruccions de tractament i manipulació de papers o cartrons d'acord amb les especificacions del producte. 13. Coordinar-se amb el relleu eficaçment. d) Garantir la qualitat de pastes, papers i cartrons en procés: 1. Interpretar el pla de qualitat i controlar que es compleixi. 2. Supervisar la recepció i l'expedició de primeres matèries i auxiliars, productes i material de condicionament, tenint en compte les especificacions de qualitat. 3. Establir l'ordre i les condicions d'emmagatzematge de primeres matèries, productes i materials de condicionament. 4. Controlar/supervisar el valor dels paràmetres dels productes en procés per tal d'obtenir una pasta amb la qualitat requerida. 5. Controlar que la producció de papers i cartrons, o els seus transformats i manipulats, manté els nivells de qualitat especificats. 6. Comprovar la preparació dels productes acabats que responen a les demandes dels clients. 7. Supervisar, validar i elaborar les dades recollides en la seva àrea de responsabilitat i del laboratori sobre qualitat (pasta, papers, cartrons i els seus transformats) com a producte acabat. e) Complir i fer complir les normes de correcta fabricació, de seguretat i ambientals del procés químic: 1. Aplicar les principals mesures de seguretat dins de l'àrea de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA