DECRET 133/1998, de 9 de juny, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de treballs forestals i de conservació del medi natural.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

133/1998, de 9 de juny, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de treballs forestals i de conservació del medi natural.

El Reial decret 1713/1996, de 12 de juliol, ha establert el títol de tècnic en treballs forestals i de conservació del medi natural i els corresponents ensenyaments mínims, en consonància amb el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, el qual fixa les directrius generals sobre els títols de formació professional i els seus ensenyaments mínims.

El Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, ha desenvolupat determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu; alguns d'aquests aspectes modifiquen el Reial decret que va establir el títol corresponent a aquest cicle formatiu.

De conformitat amb l'article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives competents establir el currículum del cicle formatiu corresponent.

D'acord amb el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya l'establiment del currículum dels ensenyaments de formació professional.

El currículum dels cicles formatius de formació professional específica s'estableix tenint present les necessitats generals de qualificació de cada àmbit professional detectades a Catalunya i les diverses mesures que permeten adequacions del currículum a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres docents.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip del professorat permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre docent. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l'alumnat i han de respondre al requisit d'integració dels continguts del cicle formatiu.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Aquest Decret estableix el currículum per a l'ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic en treballs forestals i de conservació del medi natural regulat pel Reial decret 1713/1996, de 12 de juliol, pel qual s'aproven els ensenyaments mínims.

Article 2

2.1 La denominació, el nivell i la durada del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex d'aquest Decret.

2.2 El perfil professional és el que s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

2.3 Els objectius generals del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 3.1 de l'annex.

2.4 Els continguts del currículum s'estructuren en els crèdits que s'estableixen a l'apartat 3.2 de l'annex.

2.5 Els objectius terminals són els criteris que serveixen de referència per a l'avaluació.

2.6 Les hores a disposició del centre s'estableixen a l'apartat 3.3 de l'annex.

Article 3

La relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals de l'ensenyament corresponent al títol de tècnic en treballs forestals i de conservació del medi natural s'estableix a l'apartat 3.4 de l'annex.

Article 4

Les especialitats exigides al professorat que imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle formatiu són les que s'expressen a l'apartat 4 de l'annex.

Article 5

Estan autoritzats per impartir aquest cicle formatiu els centres privats de formació professional que imparteixin els ensenyaments que s'indiquen a l'apartat 5 de l'annex.

Article 6

Els mòduls susceptibles de convalidació per estudis de formació professional ocupacional o de correspondència amb la pràctica laboral són els que s'especifiquen, respectivament, en els apartats 6.1 i 6.2 de l'annex.

Disposicions addicionals

--1 El professorat de l'especialitat de processos de producció agrària del cos de professors d'ensenyament secundari podrà impartir les matèries de biologia i geologia, i ciències de la terra i del medi ambient del batxillerat.

--2 El conseller d'Ensenyament pot desplegar el currículum a què es refereix aquest Decret tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i el pot adaptar a les característiques singulars de col·lectius d'alumnat.

--3 El conseller d'Ensenyament pot autoritzar la realització d'experimentacions sobre aquest currículum d'acord amb el que disposa el capítol 6 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 9 de juny de 1998

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Xavier Hernández i Moreno

Conseller d'Ensenyament

Annex

--1 Identificació del títol

1.1 Denominació: treballs forestals i de conservació del medi natural.

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà.

1.3 Durada del cicle formatiu: 2000 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1590 hores (crèdits de l'1 a l'11 i el 13).

1.3.2 Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 12).

--2 Perfil professional

2.1 Competència general.

És competència general d'aquest tècnic realitzar els treballs propis de l'activitat forestal, com també els de vigilància, manteniment i protecció del medi natural, en condicions adients de seguretat i higiene, i conservar el medi productiu. Manejar i mantenir en ús la maquinària i els equips necessaris. Organitzar i gestionar una explotació forestal de tipus familiar.

2.2 Competències professionals.

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Organitzar i gestionar una explotació familiar agrària:

 1. Valorar la possibilitat d'implantació o incorporació d'una explotació segons la seva activitat i els objectius de producció.

 2. Organitzar el pla general d'activitats de l'explotació segons els seus objectius i els mitjans de producció disponibles.

 3. Gestionar, organitzar i formalitzar la documentació necessària per a la constitució o incorporació a una explotació.

 4. Realitzar la promoció i la comercialització dels productes de l'explotació, amb atenció a les seves exigències i l'optimació dels recursos disponibles.

 5. Gestionar i organitzar l'adquisició i l'emmagatzematge de materials, productes, estris i recanvis propis de l'explotació.

 6. Negociar amb proveïdors i clients, i buscar les condicions més avantatjoses en l'adquisició de mitjans i la venda de productes de l'explotació.

 7. Realitzar en temps i forma les accions derivades de les obligacions legals i de les activitats productives de l'explotació.

 8. Aplicar les normes d'higiene i seguretat personal i en el treball, i complir les normes de protecció del medi natural.

  b) Preparar, manejar i mantenir en ús les instal·lacions, la maquinària i els equips de l'explotació agrària:

 9. Controlar i supervisar el condicionament, la neteja, la desinfecció i la desinsectació dels locals i les instal·lacions de cria o producció.

 10. Realitzar el manteniment de primer nivell de les màquines i els equips de l'explotació, i efectuar les operacions bàsiques de mecanització, soldadura i muntatge/desmuntatge requerides.

 11. Preparar i manejar els tractors, la maquinària, els equips, les instal·lacions, i altres estris de l'explotació, per tal d'utilitzar-los en les tasques/operacions programades i per a la circulació per vies públiques.

 12. Actuar sota les normes de seguretat durant l'estada en les instal·lacions i en les operacions amb màquines, equips i eines per prevenir els riscos personals i generals.

  c) Realitzar els processos i els treballs necessaris per a l'obtenció de productes forestals, i explotar-los racionalment:

 13. Realitzar les operacions necessàries incloses en els treballs de tallada, desemboscament, càrrega i transport de fustes segons allò planificat i previst en els plans tècnics d'ordenació dels aprofitaments forestals.

 14. Realitzar les operacions per a l'obtenció de productes forestals, com suro, resines, fruits i altres productes silvestres, segons allò planificat i previst en els plans tècnics d'ordenació dels aprofitaments forestals.

 15. Realitzar els treballs de vigilància, control i seguiment del bestiar i espècies cinegètiques en règim de llibertat, com també els treballs relacionats amb la millora de l'espai cinegètic.

 16. Realitzar els treballs propis de l'aprofitament dels recursos piscícoles.

  d) Realitzar les tasques/operacions de reproducció, propagació i producció de plantes en viver:

 17. Recollir, manipular, emmagatzemar i adquirir, si escau, llavors i material vegetal per fer-ne la reproducció i la propagació vegetativa.

 18. Realitzar les tasques de preparació del sòl o els substrats específics, aplicar-hi i supervisar, si escau, les correccions oportunes, la seva desinfecció i fertilització, i utilitzar les màquines i els arreus necessaris segons el cultiu.

 19. Realitzar la implantació del cultiu escollit, amb l'aplicació de les tècniques de reproducció i propagació adients i específiques per a cada espècie.

 20. Realitzar les tasques culturals i de protecció dels cultius, utilitzant les tècniques més avançades.

 21. Preparar i utilitzar els equips, les eines i els materials específics per a la reproducció i la propagació vegetal.

 22. Instal·lar i utilitzar eficaçment el sistema de reg escollit, tenint en compte els cultius que s'han d'implantar.

 23. Recollir, transportar i emmagatzemar els productes conreats segons l'època i la demanda del mercat.

 24. Realitzar la instal·lació i el manteniment d'hivernacles senzills...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA