ORDRE ENS/120/2004, de 8 d'abril, de convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a grups d'alumnes que cursen ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realització de pràctiques en empreses o institucions d'altres països.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Seguretat Viària
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ENS/120/2004, de 8 d'abril, de convocatÚria p˙blica per a la concessiÛ d'ajuts a grups d'alumnes que cursen ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realitzaciÛ de pr‡ctiques en empreses o institucions d'altres paÔsos.

En el marc del conjunt de relacions escola-empresa es realitzen molts projectes d'estades o intercanvis d'alumnes de formaciÛ professional entre diversos paÔsos per tal de dur a terme experiËncies de pr‡ctiques en empreses o institucions.

En la majoria dels casos, aquestes experiËncies no es poden dur a terme per les dificultats econÚmiques dels alumnes per poder sufragar els costos dels desplaÁaments i l'estada.

El Departament d'Ensenyament, amb la finalitat de facilitar a l'alumnat el coneixement de la realitat d'altres paÔsos i d'afavorir la realitzaciÛ de les experiËncies esmentades, considera oport˙ obrir una convocatÚria p˙blica per a la concessiÛ d'ajuts a grups d'alumnes de centres d'ensenyament secundari postobligatori que organitzin estades o intercanvis per a la realitzaciÛ de pr‡ctiques en empreses de paÔsos estrangers.

De conformitat amb el que estableix el capÌtol IX del Text refÛs de la Llei de finances p˙bliques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

En l'˙s de les facultats que atribueixen l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, i a proposta de la DirecciÛ General de FormaciÛ Professional,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs p˙blic per a la concessiÛ d'ajuts a grups d'alumnes que cursen ensenyaments postobligatoris en centres d'ensenyament secundari de Catalunya, per a la realitzaciÛ de pr‡ctiques en empreses o institucions d'altres paÔsos durant l'any 2004.

Article 2

Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatÚria, les quals s'estableixen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 3

Els ajuts esmentats cobriran fins a un m‡xim del80% de les despeses derivades de la realitzaciÛ de les estades o intercanvis.

Es destina a la concessiÛ d'aquests ajuts un import total m‡xim de 716.000,00 euros, a c‡rrec de la posiciÛ pressupost‡ria D/482130200/4228, de l'Úrgan gestor 1305, dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'any 2003, prorrogats per a l'any 2004.

Article 4

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informaciÛ requerida pels Úrgans de control de l'AdministraciÛ. Per justificar el compliment de lafinalitat per a la qual s'ha concedit l'ajut, i de l'aplicaciÛ dels fons percebuts per a aquesta finalitat, s'haur‡ de seguir el que estableix el punt 8 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 5

Es delega en el director general de FormaciÛ Professional la competËncia per resoldre aquesta convocatÚria.

DisposiciÛ final

Aquesta Ordre entrar‡ en vigor l'endem‡ de la seva publicaciÛ al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, es podr‡ interposar recurs contenciÛs administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de JustÌcia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem‡ de la seva publicaciÛ al DOGC, de conformitat amb el que disposal'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciÛ contenciosa administrativa.

AixÌ mateix, es podr‡ interposar potestativament recurs de reposiciÛ, previ al recurs contenciÛs administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endem‡ de la seva publicaciÛ al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rËgim jurÌdic de les administracions p˙bliques i del procediment administratiu com˙, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 d'abril de 2004

Marta Cid i PaÒella

Consellera d'Ensenyament

Annex 1

Bases

.1††L'objecte d'aquests ajuts Ès que els alumnes d'ensenyament secundari postobligatori realitzin pr‡ctiques en empreses o institucions ubicades en altres paÔsos, amb la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA