DECRET 103/2001, de 17 d'abril, pel qual es declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Alfés.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

103/2001, de 17 d’abril, pel qual es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d’Alfés.

La possibilitat de reg del terme municipal d’Alfés i les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió parcel·lària manifestades pels agricultors de la zona en la sol·licitud de concentració dirigida al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, han fonamentat la realització d’un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques que concorren a l’esmentada zona, del qual s’ha deduït la conveniència de portar a terme la concentració parcel·lària per raó d’utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i desenvolupament agrari; a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d’Alfés (Segrià).

Article 2

2.1 El perímetre de la zona a concentrar està format, en principi, pels terrenys situats al terme municipal d’Alfés compresos dins els límits següents:

Nord: autopista A-2.

Sud: termes municipals de Sarroca de Lleida, Alcanó i el Cogul.

Est: termes municipals de Lleida i Aspa.

Oest: termes municipals de Sunyer, Montoliu de Lleida i Albatàrrec.

2.2 Aquest perímetre quedarà determinat definitivament un cop realitzades les inclusions, les rectificacions o les exclusions que, si...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA