DECRET 100/2001, de 3 d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

100/2001, de 3 d’abril, d’aprovació dels Estatuts de l’Institut Català de les Indústries Culturals.

Atès el que preveuen la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals i l’article 21 en relació amb l’article 3.2 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana;

A proposta del conseller de Cultura i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S’aproven els Estatuts de l’Institut Català de les Indústries Culturals, que es publiquen en annex.

Disposicions addicionals

Primera

1.1 L’Institut Català de les Indústries Culturals assumeix les funcions que, fins a l’entrada en vigor d’aquest Decret, exercien l’àrea de cinematografia i vídeo i la Secció de Promoció de la Cinematografia i el Vídeo de la Direcció General de Promoció Cultural. Igualment, assumeix les funcions de suport al control de dades de les sales d’exhibició cinematogràfica, exercides fins ara per l’esmentada Direcció General.

1.2 D’acord amb el que estableix l’apartat 1, correspon a l’Institut Català de les Indústries Culturals l’exercici de les funcions que el Decret 267/1999, de 28 de setembre, sobre règim administratiu de la cinematografia i l’audiovisual, atribueix a l’Administració de la Generalitat, amb l’excepció que estableix l’apartat 3 de la present disposició. Les competències que l’esmentat Decret assigna al director o directora general competent en matèria de cinematografia corresponen al director o directora de l’Institut. L’exercici per l’Institut de les esmentades funcions està subjecte a la legislació sobre procediment administratiu.

1.3 Queden excloses de la competència de l’Institut les funcions d’inspecció i sanció.

Segona

2.1 El personal laboral que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret presti serveis a la Direcció General de Promoció Cultural, adscrit a funcions de l’Àrea de Cinematografia i Vídeo o de la Secció de Promoció de la Cinematografia i el Vídeo, o a funcions de suport al control de dades de les sales d’exhibició cinematogràfica quedarà integrat a l’Institut Català de les Indústries Culturals per aplicació del mecanisme de successió d’empresa, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 20/2000, de 29 de desembre.

Al personal laboral a què fa referència el paràgraf anterior que tingui la condició de fix se li reconeixerà a tots els efectes l’antiguitat reconeguda a l’Administració de la Generalitat.

2.2 El personal funcionari que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret presti serveis a la Direcció General de Promoció Cultural, adscrit a funcions de l’àrea de cinematografia i vídeo o de la Secció de Promoció de la Cinematografia i el Vídeo, o a funcions de suport al control de dades de les sales d’exhibició cinematogràfica quedarà integrat a l’Institut Català de les Indústries Culturals i podrà elegir entre les dues opcions d’integració que estableix l’apartat 2 de la disposició transitòria de la Llei 20/2000, de 29 de desembre. En tot cas quedaran extingits els llocs que l’esmentat personal ocupava a la Direcció General de Promoció Cultural.

En el termini d’un mes des de l’entrada en vigor el present Decret, el personal a què fa referència el paràgraf anterior ha de manifestar, de manera expressa i per escrit, l’opció d’integració a l’Institut que elegeix. Les persones que optin per mantenir la seva condició de funcionari o funcionària podran en el futur, sense subjecció a cap termini, modificar la seva opció i acollir-se a la integració com a personal laboral prevista a l’apartat 2.a) de la disposició transitòria de la Llei 20/2000, sempre d’acord amb les necessitats de la plantilla de l’Institut.

2.3 El Departament de Governació i Relacions Institucionals, el Departament d’Economia i Finances i el Departament de Cultura faran els tràmits necessaris per tal de fer efectiva l’adscripció a l’Institut Català de les Indústries Culturals del personal a què fa referència la present disposició addicional.

Tercera

3.1 S’adscriuen a l’Institut Català de les Indústries Culturals els béns immobles de la Generalitat assignats al Departament de Cultura que estiguin destinats a funcions assumides per l’Institut. Els béns mobles i vehicles destinats a les esmentades funcions s’incorporen a tots els efectes com a patrimoni propi de l’Institut.

El Departament d’Economia i Finances, el Departament de Cultura i l’Institut Català de les Indústries Culturals formalitzaran l’acta de lliurament i recepció dels béns.

3.2 L’Institut Català de les Indústries Culturals se subroga en la posició jurídica del Departament de Cultura pel que fa als drets i deures que li corresponguin en l’àmbit de les funcions assumides per l’Institut.

Quarta

Correspon a l’Institut Català de les Indústries Culturals la gestió de la taxa per l’examen i l’expedició de certificats de qualificació de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals.

Cinquena

5.1 Es modifica el segon paràgraf de l’article 5.1 del Decret 233/1988, de 12 de setembre, de reestructuració del Departament de Cultura, que queda redactat de la manera següent:

"El subdirector general de Promoció Cultural coordina l’actuació dels càrrecs següents: delegat de Teatre i Dansa, delegat de Música, delegat d’Arts Plàstiques...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA