DECRET 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del Registre d'associacions.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament del Registre d’associacions.

Aquest Decret dóna compliment i desenvolupa, parcialment, la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, que es va dictar en ús de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya expressada a l’article 9.24 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

A més de referències diverses en la resta de l’articulat, és en el capítol 3 de la Llei 7/1997, amb l’epígraf Inscripció de l’associació, on trobem la regulació amb rang legal del Registre d’associacions: en els articles que formen part d’aquest capítol 3 s’enumeren, entre altres prescripcions, el caràcter públic del Registre, els actes que s’hi inscriuen, les funcions del Registre i les responsabilitats en què incorren les persones que actuïn en nom d’una associació no inscrita.

Aquest Reglament consta de vint-i-quatre articles, estructurats en quatre capítols:

  1. Adscripció, organització i objecte; 2. Actes inscriptibles i resolució d’inscripció; 3. Funcions, i 4. Tipus d’assentaments registrals. El contingut de l’articulat estableix l’adscripció orgànica del Registre, l’organització territorial i els actes inscriptibles; també regula les funcions que compleix el Registre, què s’ha de fer per visar els estatuts d’una associació, el principi de publicitat registral i les garanties que el Registre dóna, la protecció de les dades de caràcter personal i els diferents tipus d’assentament que s’hi poden efectuar.

L’article 9.6 de la Llei esmentada estableix que l’estructura i el funcionament del Registre d’associacions s’han de determinar per reglament. Aquest article, doncs, juntament amb la disposició final tercera habiliten aquest desplegament reglamentari.

En conseqüència, per tal de donar compliment al que estableixen les disposicions esmentades, a proposta de la consellera de Justícia, d’acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre d’associacions, el text del qual s’incorpora a l’annex a aquest Decret.

Disposició addicional

Les entitats inscrites abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret mantenen el número de registre que tenen atribuït.

Disposició final única

Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de juliol de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia

Annex

Reglament d’organització i funcionament del Registre d’associacions

Capítol 1

Adscripció, organització i objecte del Registre d’associacions.

Article 1

Adscripció

1.1 El Registre d’associacions s’adscriu a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

1.2 Les inscripcions s’hi practiquen en virtut de resolució de la persona titular de l’esmentat òrgan o de les persones titulars d’aquells òrgans en els quals s’hagi delegat.

Article 2

Organització

2.1 El Registre d’associacions té quatre demarcacions territorials que es corresponen amb els àmbits de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i cadascuna de les demarcacions territorials té les seccions següents: secció primera, d’associacions; secció segona, de federacions, confederacions i coordinadores; i secció tercera, de delegacions d’entitats associatives inscrites en altres registres d’associacions.

2.2 Les associacions que tenen un àmbit d’actuació superior al d’una demarcació territorial s’inscriuen en aquella on tenen el domicili.

2.3 A efectes estadístics i de cens, el Registre pot efectuar una classificació funcional de les associacions en relació amb la finalitat única o la finalitat principal. Aquesta classificació és pública i qualsevol associació en pot demanar la rectificació o que consti la seva disconformitat.

Article 3

Objecte

El Registre d’associacions té per objecte la inscripció de les associacions i dels actes previstos a l’article 9 de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions. També són objecte d’inscripció les delegacions a Catalunya d’entitats associatives que no hi tinguin el domicili.

Capítol 2

Actes inscriptibles i resolució d’inscripció

Article 4

Actes inscriptibles

4.1 S’ha d’inscriure en el Registre d’associacions:

a) La constitució de l’associació, mitjançant anotació del número de Registre, denominació, data de la constitució, fins socials, domicili principal i altres locals, àmbit territorial i nomenament dels membres de l’òrgan de govern i de l’òrgan adjunt, en el cas de les associacions juvenils.

b) La modificació dels estatuts, amb inscripció de la data de la modificació i de les modificacions que afectin les dades inscrites en virtut del que estableix l’apartat a).

c) Les renovacions de l’òrgan de govern.

d) La declaració d’utilitat pública amb anotació de la data d’aquesta.

e) La declaració judicial de nul·litat i el concurs de creditors, i també el nomenament i la separació de liquidadors i la dissolució.

f) La cancel·lació de la inscripció de les associacions.

4.2 Són objecte d’anotació marginal les impugnacions d’acords dels òrgans de l’entitat que afectin actes inscrits.

Article 5

Documentació

5.1 Els documents que les associacions presenten en el Registre d’associacions per a la seva...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA