DECRET 228/1999, de 23 d'agost, de dissolució del Parlament de Catalunya i convocatòria d'eleccions.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

228/1999, de 23 d'agost, de dissolució del Parlament de Catalunya i convocatòria d’eleccions.

De conformitat amb el que disposa l’article 46.c) de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, modificada per la Llei 8/1985, de 24 de maig;

En ús de les facultats que m’han estat atribuïdes i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Queda dissolt el Parlament de Catalunya elegit el dia 19 de novembre de 1995.

Article 2

Es convoquen eleccions al Parlament de Catalunya, que tindran lloc el dia 17 d'octubre de 1999.

Article 3

D’acord amb la disposició transitòria quarta de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, les circumscripcions electorals de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona elegiran 85, 17, 15 i 18 diputats, respectivament.

Article 4

La campanya electoral durarà 15 dies, començarà a les zero hores del dia 1 d'octubre de 1999 i acabarà a les vint-i-quatre hores del dia 15 d'octubre de 1999.

Disposició addicional

Les eleccions convocades mitjançant aquest Decret es regiran per la disposició transitòria quarta de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, per les normes corresponents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, modificada per les lleis orgàniques 1/1987, de 2 d’abril; 8/1991, de 13 de març; 6/1992, de 2 de novembre; 13/1994, de 30 de març; 3/1995, de 23 de març; 1/1997, de 30 de maig; 3/1998, de 15 de juny, i 8/1999, de 21 d’abril, així com per les altres disposicions legals d’aplicació al present procés electoral.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 d'agost de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

(99.210.017)

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA