DECRET 400/2000, de 27 de desembre, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2000, i les bases d'execució per al quadrienni 2000-2003.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

400/2000, de 27 de desembre, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2000, i les bases d’execució per al quadrienni 2000-2003.

Els articles 11 i 12 del Decret 74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003, estableixen el procediment i la competència per a l’aprovació definitiva dels plans anuals del Pla únic d’obres i serveis.

La Comissió de Cooperació Local, en data 23 de novembre de 2000, ha aprovat definitivament la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2000, i ha emès un informe favorable sobre les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 2000-2003.

Vist que s’han complert tots els tràmits que estableix la normativa vigent;

A proposta del conseller de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

—1 S’aprova el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2000, que figura en l’annex 2 d’aquest Decret, per als programes següents:

Programa general.

Programa específic d’acció territorial.

Programa específic de nuclis agregats.

Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona.

Programa específic de la Diputació de Lleida.

Programa específic dels consells comarcals de l’àmbit territorial de Girona.

Programa específic dels consells comarcals del Segrià i del Solsonès.

—2 S’aproven les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 2000-2003, les quals figuren a l’annex 1 d’aquest Decret.

Disposicions finals

—1 Es faculta el conseller de Governació i Relacions Institucionals per a l’execució d’aquest Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Antoni Duran i Lleida

Conseller de Governació

i Relacions Institucionals

Annex 1

Bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 2000-2003

Capítol 1

Normes generals

—1 Àmbit d’aplicació

Aquestes bases són d’aplicació als programes que regula el Decret 74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003.

—2 Normativa aplicable

2.1 L’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (en endavant, PUOSC) per al quadrienni 2000-2003 es regeix en tot el que li sigui aplicable per la Llei 23/1987, de 23 de desembre, reguladora del PUOSC, pel Decret 74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria d’aquest per al quadrienni 2000-2003, per aquestes bases, per les lleis d’organització territorial i per la Llei de finances públiques de Catalunya.

2.2 La contractació i l’execució de les actuacions incloses en el PUOSC es regeix pel Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Capítol 2

Funcions i ens que les exerceixen

—3 Àmbits de gestió de les actuacions incloses al PUOSC

La gestió de les actuacions incloses en el PUOSC comprèn les funcions següents:

a) Contractació, execució i direcció de les actuacions. Els ens encarregats d’aquestes funcions s’anomenen en endavant ens executors.

b) Seguiment de l’execució i recepció de les actuacions, i pagament de les subvencions atorgades. Els ens encarregats d’aquestes funcions s’anomenen en endavant ens gestors.

—4 Control, seguiment i coordinació territorial

4.1 Correspon al Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant la Direcció General d’Administració Local, el control i el seguiment de l’execució dels diferents programes que integren el PUOSC.

4.2 Correspon als coordinadors del PUOSC de les delegacions territorials del Govern el seguiment de l’activitat dels ens executors i la coordinació de les funcions que exerceixen els ens gestors en l’àmbit territorial respectiu.

4.3 Els ens beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

—5 Ens executors

5.1 Les funcions d’ens executor corresponen als ens beneficiaris.

5.2 En el cas que els ens beneficiaris no disposin de prou capacitat de gestió tècnica i/o administrativa, correspon exercir aquestes funcions al consell comarcal, o a la diputació si aquest no les pot assumir, mitjançant la formalització del conveni corresponent.

5.3 En el cas de les entitats municipals descentralitzades beneficiàries del PUOSC, les funcions d’ens executor correspondran, si les esmentades entitats no les poden assumir, a l’ajuntament del municipi en el qual estan integrades.

5.4 En el cas d’actuacions cofinançades per altres departaments de l’Administració de la Generalitat o organismes públics, l’exercici de les funcions d’ens executor podrà correspondre a les entitats esmentades, mitjançant la formalització del conveni corresponent amb l’ens beneficiari.

5.5 Els ens beneficiaris comunicaran els convenis a què es refereixen els paràgrafs precedents a la coresponent delegació territorial del Govern de la Generalitat.

—6 Ens gestors

6.1 Les funcions d’ens gestors corresponen als consells comarcals que actuen com a entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat i, si escau, a les diputacions provincials o a les delegacions territorials del Govern .

6.2 En el cas d’actuacions cofinançades per altres departaments de l’Administració de la Generalitat o organismes públics, l’exercici de les funcions d’ens gestor podrà correspondre a les entitats esmentades.

6.3 L’assignació d’aquestes funcions a l’organisme corresponent l’efectuarà la Direcció General d’Administració Local en determinar el finançament consolidat de cada actuació a que es refereix la base 16.

6.4 Els ens gestors facilitaran la informació que els requereixi la Direcció General d’Administració Local per tal que aquesta pugui efectuar el seguiment de l’execució del Pla.

6.5 Així mateix, en l’exercici de les funcions que la base 3.b) els encomana, comunicaran a la delegació territorial del Govern corresponent qualsevol incidència que observin en el desenvolupament de les actuacions incloses al PUOSC.

Capítol 3

Finançament de les actuacions

—7 Subvencions

Les subvencions assignades a cada actuació en l’aprovació del pla anual corresponent tenen caràcter provisional i la seva quantia serà revisada per tal d’ajustar-la als resultats de les adjudicacions d’acord amb el que estableix la base 16.

—8 Operacions de crèdit

Els ens locals que hagin de contractar operacions de crèdit per al finançament d’actuacions incloses en el Pla necessitaran l’autorització del Departament d’Economia, Finances i Planificació quan concorrin els supòsits que estableix la legislació d’hisendes locals. En qualsevol cas serà d’aplicació el que estableix l’Ordre de 28 de juny de 1999, en matèria de tutela financera dels ens locals.

Capítol 4

Desplegament i divulgació del Pla

—9 Instruccions i models de documents administratius

La Direcció General d’Administració Local dictarà les instruccions que siguin necessàries per a la correcta gestió del PUOSC i el seguiment de l’execució de les actuacions incloses i facilitarà models normalitzats de documentació administrativa.

—10 Divulgació del Pla

10.1 En totes les obres que es realitzin a l’empara d’aquestes bases, l’adjudicatari col·locarà a càrrec seu els cartells anunciadors, les especificacions dels quals regula l’Ordre del conseller de Governació de 19 de juliol de 1996 (DOGC núm. 2236, de 29.7.1996). En aquests cartells es farà constar el programa del PUOSC en què s’inclou l’actuació.

10. 2 En totes les obres que es realitzin en l’àmbit territorial d’Era Val d’Aran s’inclourà l’aranès com a llengua pròpia i oficial al contingut dels cartells anunciadors, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la Llei 16/1990, de 13 de juliol, del règim especial d’Era Val d’Aran.

10.3 Aquests cartells romandran col·locats des de l’inici de les obres fins a la seva recepció, a partir de la qual han de ser desmuntats a càrrec de l’adjudicatari. Els ens encarregats de l’execució de les obres i, en especial, els seus directors facultatius, són responsables del compliment d’aquesta base.

Capítol 5

Contractació

—11 Projectes

11.1 El PUOSC s’executarà segons els projectes aprovats definitivament que hagin servit de base per a la inclusió de les actuacions.

11.2 Els ens locals beneficiaris del PUOSC trametran a la delegació territorial del Govern corresponent dos exemplars del projecte. La delegació trametrà a l’ens gestor un exemplar del projecte de cada actuació inclosa al PUOSC. L’altre exemplar es conservarà a la delegació.

11.3 Si abans de la contractació es considera necessària la modificació del projecte que ha servit de base per a la inclusió d’una actuació en el PUOSC aprovat, cal que es procedeixi a redactar-la, que la corporació local la sotmeti a l’aprovació reglamentària i obtingui els elements necessaris per a la seva execució. Una vegada aprovada aquesta modificació, n’enviarà dos exemplars a la delegació territorial del Govern per a la seva tramitació en relació amb la gestió del PUOSC.

11.4 Quan es produeixin modificacions en projectes d’obres ja contractades, caldrà trametre dos exemplars del nou projecte, redactat pel tècnic director de les obres, amb l’acceptació de l’adjudicatari, juntament amb una certificació de la seva aprovació definitiva, a la delegació territorial del Govern, per tal que n’efectuï la tramitació en relació amb la gestió del PUOSC.

11.5 En qualsevol cas, els projectes s’hauran de referir a obres completes susceptibles de ser lliurades per a ús general o al servei corresponent.

11.6 En cas que les modificacions suposin un augment del pressupost que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA