RESOLUCIÓ ENS/2176/2012, de 15 d'octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb el que estableix la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer (DOGC núm. 5833, de 9.3.2011), per la qual es va obrir convocatòria per a la realització de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, les persones aspirants han dut a terme el període de pràctiques corresponent, regulat per la Resolució ENS/2270/2011, de 27 de setembre (DOGC núm. 5977, de 4.10.2011).

Atès que l’esmentada Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, disposa a la base 10 que, en acabar la fase de pràctiques, el Departament d’Ensenyament ha de publicar la resolució per la qual es declarin aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu les persones aspirants que correspongui, cal fer les declaracions escaients, tenint en compte que les comissions qualificadores, constituïdes a l’empara del que disposa la Resolució ENS/2270/2011, de 27 de setembre, han avaluat i qualificat la fase de pràctiques dels que l’han efectuada durant el curs acadèmic 2011-2012.

Amb aquesta finalitat, d’acord amb la proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

—1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer (DOGC núm. 5332, de 5.3.2009), les persones aspirants que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució, que van ser nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/2941/2009, de 22 d’octubre (DOGC núm. 5493, de 28.10.2009), que no van poder ser avaluades amb la seva promoció i que s’han avaluat durant el curs acadèmic 2011-2012.

—2 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener, les persones aspirants que figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució, nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/3220/2010, de 4 d’octubre, que no van poder ser avaluades amb la seva promoció i que s’han avaluat durant el curs acadèmic 2011-2012.

—3 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDU/6/2010, de 4 de gener, les persones aspirants que figuren a l’annex 3 d’aquesta Resolució, nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/3220/2010, de 4 d’octubre, que van ser declarades no aptes durant el curs acadèmic 2010-2011 i que s’han avaluat durant el curs acadèmic 2011-2012.

—4 Les persones aspirants que es detallen a l’annex 4 d’aquesta Resolució no han estat avaluades del període de pràctiques perquè tenien concedida pròrroga de l’ajornament de la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2011-2012.

—5 Les persones aspirants que es detallen a l’annex 5 d’aquesta Resolució no han estat avaluades durant el curs acadèmic 2011-2012, atès que han prestat serveis durant un període inferior a sis mesos, d’acord amb el que estableix la base 7 de la Resolució EDU 3219/2010, de 6 d’octubre (DOGC núm. 5734, de 14.10.2010), de regulació de la fase de pràctiques, i hauran de repetir la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2012-2013.

—6 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució ENS/2459/2011, de 14...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA