DECRET 129/2003, de 13 de maig, pel qual es declaren zones d'actuació urgent els terrenys afectats pels incendis forestals que no s'han regenerat naturalment a les comarques de l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i l'Alt Penedès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 129/2003, de 13 de maig, pel qual es declaren zones d'actuaciÛ urgent els terrenys afectats pels incendis forestals que no s'han regenerat naturalment a les comarques de l'Alt Camp, el Baix PenedËs, la Conca de Barber‡ i l'Alt PenedËs.

La Llei 6/1988, de 30 de marÁ, forestal de Catalunya, en el seu article 42, estableix que l'AdministraciÛ forestal pot declarar determinades ‡rees zones d'actuaciÛ urgent (ZAU), amb la finalitat de conservar-les i afavorir-ne la restauraciÛ. Segons l'article 42.2 de la Llei esmentada, seran declarats zones d'actuaciÛ urgent, entre d'altres, els terrenys forestals degradats, els terrenys erosionats, els que estan en perill manifest de degradaciÛ o d'erosiÛ i els terrenys forestals incendiats per als quals no Ès previsible una recuperaciÛ natural.

Els incendis forestals que han afectat diverses ‡rees de les comarques de l'Alt Camp, el Baix PenedËs, la Conca de Barber‡ i l'Alt PenedËs van provocar una degradaciÛ del sÚl, una minva de la coberta arbÚria i una afectaciÛ als valors propis dels sistemes forestals, sense que aquests s'hagin regenerat de manera natural. …s per aixÚ que cal impulsar actuacions que contribueixin a regenerar els terrenys forestals afectats.

D'acord amb el que s'ha assenyalat, mitjanÁant el present Decret es declaren zones d'actuaciÛ urgent els terrenys afectats per incendis forestals a les comarques de l'Alt Camp, el Baix PenedËs, la Conca de Barber‡ i l'Alt PenedËs.

D'acord amb el dictamen de la ComissiÛ JurÌdica Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

DeclaraciÛ de zona d'actuaciÛ urgent

Es declaren zona d'actuaciÛ urgent els terrenys afectats per incendis forestals als termes municipals de Cabra del Camp, el Pont d'Armentera, Querol, Aiguam˙rcia, Alcover, la Riba i Valls (l'Alt Camp), Sant Jaume dels Domenys, la Bisbal del PenedËs i el Montmell (el Baix PenedËs), Pontils, Sarral, Barber‡ de la Conca i Montblanc (la Conca de Barber‡) i CastellvÌ de la Marca (l'Alt PenedËs), als efectes del que estableix la Llei 6/1988, de 30 de marÁ, forestal de Catalunya, a causa del perill d'erosiÛ i degradaciÛ existent.

Article 2

SuperfÌcie afectada

La zona d'actuaciÛ urgent de l'Alt Camp, el Baix PenedËs, la Conca de Barber‡ i l'Alt PenedËs comprËn una superfÌcie total de 17.387 ha, que es distribueix de la manera seg¸ent, segons el terme municipal i la superfÌcie...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA