DECRET 1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016–2021.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, estableix el deure de les autoritats competents en cada àmbit d'elaborar i donar compliment a una planificació del cicle de l'aigua amb objecte d'assolir els objectius ambientals que estableix el seu article 4 i que es poden resumir com l'assoliment d'un bon estat de les masses d'aigua. El sistema de planificació que estableix la Directiva el presideix el pla de gestió de la demarcació hidrogràfica, que integra i aglutina el contingut de la resta d'instruments de la planificació hidrològica, que són el Programa de seguiment i control, el Programa de mesures i els plans i programes de gestió específics.

La normativa estatal i autonòmica de transposició de l'esmentada Directiva, recull el mandat comunitari d'elaborar i aprovar un pla de gestió per a cada demarcació hidrogràfica. En aquest sentit, la redacció i aprovació d'aquest Pla dóna compliment al que estableixen els articles 18, 20 i 21 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre; els articles 40 a 43 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol; els articles 2, 12 i següents del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d'octubre; i els articles 4 i següents del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de juliol.

La regulació del contingut del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya és la que figura a l'annex 7 de la Directiva 2000/60/CE, en l'article 13 del Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya i en l'article 42 del Text refós de la Llei d'aigües.

En concret, el Pla de gestió del districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya, de conformitat amb l'article 13 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d'octubre, consta d'una diagnosi de la situació i de les principals pressions que incideixen sobre les masses d'aigua del districte de conca, elaborada segons els estudis previs i els resultats obtinguts de l'aplicació de les previsions del Programa de seguiment i control, un resum de l'anàlisi econòmica de l'aigua, un resum de les mesures que conté el Programa de mesures, un registre dels plans i programes de gestió específics, un resum de les mesures d'informació pública i de consulta adoptades, una llista de les autoritats competents i una referència als punts de contacte i dels procediments per obtenir informació de base. Els plans de gestió han de revisar-se cada sis anys, de conformitat amb l'article 17 de l'esmentat Reglament de la planificació hidrològica. D'acord amb la Directiva 2000/60/CE, les revisions dels plans han d'incloure també un resum de tots els canvis o actualitzacions efectuats des de la publicació del Pla precedent, una avaluació dels progressos realitzats en l'assoliment dels objectius ambientals, un resum i una explicació de les mesures previstes a l'anterior versió del Pla que no s'hagin posat en funcionament i un resum de totes les mesures addicionals transitòries adoptades des de la publicació del Pla precedent.

El procediment específic d'elaboració i d'aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya és el que preveu el Reglament de la planificació hidrològica. De conformitat amb l'article 5 i amb l'annex 1 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, l'avaluació dels efectes ambientals de la planificació hidrològica s'ha dut a terme mitjançant la submissió a aquest procediment del Programa de mesures, un resum de les quals s'integra en el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. Aquest procediment ha finalitzat amb la Resolució TES/1799/2016, de 15 de juliol, per la qual s'emet la declaració ambiental estratègica del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021.

L'article 15.5 d'aquest Reglament de la planificació hidrològica estableix que correspon al Govern, a proposta del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'aprovació mitjançant un decret del Pla de gestió del districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya, en exercici de la competència exclusiva que estableix l'article 117.1.b) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2010 – 2015 va ser aprovat per Decret 188/2010, de 23 de novembre. Vista la sentència del Tribunal Suprem de 4 d'abril de 2014 en relació amb el procediment d'aprovació d'aquest Decret, i atès l'Acord adoptat pel Govern el 22 de juliol de 2014, relatiu a la conservació de tràmits d'aquest procediment d'aprovació, es va tornar a aprovar, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya corresponent al referit període 2010 – 2015, mitjançant el Decret 171/2014, de 23 de desembre.

Un cop transcorreguts sis anys des del 31 de desembre de 2009, és necessari revisar l'esmentat Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2010 – 2015 amb l'aprovació d'un Decret que tingui com a objecte l'aprovació d'un nou Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016 – 2021, en compliment del mandat contingut a l'article 13 de la Directiva 2000/60/CE i a la disposició addicional onzena del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Per tant, en compliment del mandat que estableixen els esmentats articles 18, 20 i 21 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i 40 a 43 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol; emesos els informes, dictamens i posicionaments del Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i la Comissió de Govern Local,

A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

—1 S'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016 – 2021, les determinacions normatives del qual figuren en l'annex 1 d'aquest Decret.

—2 El contingut íntegre del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016 – 2021 es detalla en l'annex 2 d'aquest Decret i es pot consultar a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Disposició derogatòria

 1. Es deroga el Decret 171/2014, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.

 2. Es deixen sense efecte les determinacions normatives tercera i vuitena del Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya, aprovat per Acord del Govern de 4 de juliol de 2006.

  Les referències als plans zonals d'implantació previstos a la determinació vuitena del Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya que figurin en els títols de concessió s'entenen fetes al règim de cabals regulat a l'article 17.2. de les determinacions normatives d'aquest Pla de gestió.

  Disposicions finals

  Primera

  Habilitacions

 3. S'habilita a la persona titular del Departament competent en matèria d'aigües per dictar les disposicions necessàries a fi de desenvolupar les determinacions normatives del Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya.

 4. S'habilita la persona titular del Departament competent en matèria d'aigües per introduir les adaptacions necessàries de les dades contingudes al Pla a fi d'adequar-les a les modificacions normatives.

  Segona

  Entrada en vigor

  Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  Barcelona, 3 de gener de 2017

  Carles Puigdemont i Casamajó

  President de la Generalitat de Catalunya

  Josep Rull i Andreu

  Conseller de Territori i Sostenibilitat

  Annex 1

  Determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.

  Capítol I

  Disposicions generals

Article 1

Objecte

1.1 El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya és l'instrument de la planificació hidrològica que té com a objecte determinar les accions i les mesures necessàries per assolir els objectius de la planificació hidrològica de l'esmentat districte, de conformitat amb el que estableix l'article 92 bis del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i a l'article 19 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües, aprovat per Decret legislatiu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA