DECRET 102/2019, de 7 de maig, de modificació del Reglament del Cos d'Agents Rurals, aprovat pel Decret 266/2007, de 4 de desembre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 144.6 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat competències per mitjà del Cos d'Agents Rurals, en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest Cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei.

L'article 136 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat competència exclusiva sobre la matèria de funció pública, tret del que fa a principis ordenadors de l'ocupació pública; adquisició i pèrdua de la condició de funcionari; situacions administratives i drets, deures i incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, en què la competència és compartida.

L'article 11.4 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, disposa que cal establir per reglament el contingut, les funcions que té assignades i l'organització interna de cada àrea d'especialització en què s'estructura el Cos d'Agents Rurals, i també els requisits, el procediment de selecció, les condicions d'accés i permanència i la formació dels agents aspirants a accedir a cada àrea d'especialització en què s'estructura el Cos d'Agents Rurals.

El Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals, estableix el contingut, les funcions que té assignades i l'organització interna de cada àrea d'especialització en què s'estructura el Cos d'Agents Rurals, així com els requisits, el procediment de selecció, les condicions d'accés i permanència i la formació dels agents aspirants a accedir a cada àrea d'especialització en què s'estructura l'esmentat Cos.

La configuració actual dels grups funcionals és dual: els grups de suport i els grups especials. Dins dels grups funcionals de suport, el reglament classifica quatre grups: el de muntanya, l'aeri, el marí i el de fauna i flora. Actualment, l'accés per formar part d'aquests grups de suport està restringit a la categoria d'agent major o superior, la qual cosa esdevé un obstacle per als agents de l'escala bàsica, ja que no poden formar part de cap d'aquests grups. Les necessitats operatives del Cos d'Agents Rurals i la realitat actual és que aquells agents que posseeixen habilitats, aplicació de tècniques o ús de materials especials no poden formar part d'aquests grups, la qual cosa contravé els principis d'eficàcia i adaptabilitat.

D'altra banda, la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, va modificar la Llei 17/2003, de 4 de juliol, en el sentit de suprimir la categoria auxiliar de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals. Aquesta Llei també havia estat modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en relació amb el sistema de provisió dels llocs de cap d'àrea regional.

Tanmateix, aquesta norma s'ha tramitat d'acord amb els principis de bona regulació que ha de regir la potestat reglamentària segons preveu l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA