DECRET 11/2019, de 9 de gener, d'encàrrec del despatx de la consellera d'Empresa i Coneixement al conseller de Territori i Sostenibilitat des del dia 12 fins al dia 18 de gener de 2019, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera d'Empresa i Coneixement s'ha d'absentar de Catalunya des del dia 12 fins al dia 18 de gener de 2019, i per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1 k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera d'Empresa i Coneixement, senyora Maria Àngels Chacón i Feixas, des del dia 12 fins al dia 18 de gener de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament el conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Damià Calvet i Valera.

Barcelona, 9 de gener de 2019

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA