DECRET 116/2019, de 22 de maig, d'encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a la consellera de la Presidència, els dies 26 i 27 de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, senyor Jordi Puigneró i Ferrer s'ha d'absentar de Catalunya els dies 26 i 27 de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, senyor Jordi Puigneró i Ferrer els dies 26 i 27 de maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència, senyora Meritxell Budó Pla.

Barcelona, 22 de maig de 2019

Joaquim Torra i Pla

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA