DECRET 121/2015, de 23 de juny, dels fons a què es destina l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

L’article 127.1.d de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva de foment de la cultura, que inclou el foment i la difusió de la creació i la producció teatrals, musicals, audiovisuals, literàries, de dansa, de circ i d’arts combinades portades a terme a Catalunya i la promoció i la difusió del patrimoni cultural, artístic i monumental i dels centres de dipòsit cultural de Catalunya.

Així mateix, l’article 203.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya inclou, entre les competències financeres de la Generalitat, la capacitat de fixar l’afectació dels seus recursos a les finalitats de despesa que decideixi lliurement.

Mitjançant la Llei 15/2014, del 4 de desembre, de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital, la Generalitat de Catalunya ha creat l’impost esmentat. Aquest impost és un tribut finalista que té per objectiu dotar els fons per al foment de la indústria audiovisual creats per l’article 29 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, així com el Fons per al foment de la difusió cultural digital, que es crea per la Llei 15/2014, del 4 de desembre, amb la finalitat de finançar les actuacions i les mesures a què estan destinats aquests fons, segons llur norma de creació.

La Llei 15/2014, del 4 de desembre, estableix que el Fons per al foment de la difusió cultural digital és un mecanisme destinat a finançar polítiques públiques que promoguin l’accés dels ciutadans a continguts culturals digitals. S’ha de destinar a projectes o actuacions que permetin crear continguts culturals digitals i fer-los accessibles al públic per mitjà de polítiques de digitalització.

L’objecte d’aquest Decret és desplegar els fons esmentats, d’acord amb l’article 16 de la Llei 15/2014, del 4 de desembre. S’estableix el percentatge mínim que s’ha de destinar a cada fons dels recursos derivats de la recaptació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques.

Aquest Decret especifica els objectius del nou Fons per al foment de la difusió cultural digital i els criteris d’atorgament dels ajuts al seu càrrec. També estableix que el departament competent en matèria de cultura és l’encarregat de gestionar-lo, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals, sempre que aquest tingui competència en els àmbits d’actuació a què es destina el fons.

Pel que fa als fons per al foment de la indústria audiovisual, el Decret disposa que els objectius, els criteris i els requisits per accedir als ajuts són els que estableix la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema i les bases reguladores corresponents. Aquesta Llei regula cinc fons d’ajuts: el Fons per al foment de la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, el Fons per al foment de la distribució independent, el Fons per al foment de l’exhibició, el Fons per al foment de la difusió i la promoció de les obres i la cultura cinematogràfiques i el Fons per al foment de la competitivitat empresarial. Correspon a l’Institut Català de les Empreses Culturals l’aprovació de les bases reguladores d’aquests ajuts i la gestió d’aquests fons, d’acord amb la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals.

També es regula la destinació dels romanents dels fons, que s’han d’incorporar en l’exercici següent en el mateix fons o, en determinats casos, en un altre.

Els ajuts amb càrrec als fons poden consistir, entre altres modalitats, en préstecs o subvencions que s’han de reintegrar si els projectes subvencionats obtenen beneficis d’explotació. Els imports reintegrats han de revertir als fons de procedència.

Finalment es crea la Comissió de Seguiment per al Foment del Sector Audiovisual i per a la Difusió Cultural Digital com un òrgan consultiu sobre la destinació dels ingressos derivats de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques. Se'n regula la composició, les funcions i el funcionament. Aquest òrgan col·legiat l’integren representants del departament competent en matèria de cultura, representants de la direcció general competent en matèria tributària i representants d’entitats representatives dels sectors de l’audiovisual i dels continguts culturals digitals. La Comissió supervisa la distribució dels recursos econòmics derivats de l’impost, formula recomanacions sobre les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS