DECRET 124/2019, de 4 de juny, de reestructuració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es va canviar la denominació del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que va passar a denominar-se Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Així mateix, l'article 3.12 de la norma esmentada determina l'àmbit de competència del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública: es mantenen les competències relatives a l'impuls d'estratègies i avaluació de les administracions públiques i del sector públic, així com la seva estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i desenvolupament de l'Administració electrònica, la formació del personal al servei de les administracions públiques i la funció pública.

D'altra banda, s'han atribuït al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública les competències en matèria de telecomunicacions i societat digital; polítiques de ciberseguretat i de serveis d'identificació electrònica, i d'identitat i confiança digital, així com la confecció i la direcció de les polítiques d'innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents, les dades massives i les tecnologies del mòbil.

El 25 de maig de 2018 es va iniciar l'aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), a partir del qual desapareix l'obligació de regular els tractaments de protecció de dades personals mitjançant una norma de caràcter general. Per aquest motiu, es deroguen les disposicions de caràcter general reguladores de fitxers de dades de caràcter personal del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Amb l'objectiu de garantir que la ciutadania disposa de la informació permanentment actualitzada dels tractaments de dades de caràcter personal dels quals és responsable el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, aquesta informació es publicarà a la pàgina web del Departament.

Mitjançant el Decret 117/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, es va establir l'estructura bàsica del Departament. Actualment, resulta necessari regular de manera completa l'estructura orgànica d'aquest Departament.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol 1

Organització general

 

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria de Polítiques Digitals.

 3. La Secretaria d'Administració i Funció Pública.

  1.2 S'adscriuen al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública les entitats següents:

 4. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

 5. La Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.

 6. La Fundació i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya.

 7. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

 8. El Consorci Administració Oberta de Catalunya.

  1.3 L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es relaciona amb el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

  1.4 El Consell de Direcció és l'òrgan que assisteix la persona titular del Departament en les funcions de coordinació general i en l'elaboració de la seva política, fa el seguiment de la seva execució i és presidit per aquesta persona i integrat, a més, per les persones titulars de les unitats directives amb rang orgànic mínim de direcció general, el o la cap del Gabinet del Conseller o de la Consellera i la resta de persones que la persona titular del Departament designi.

   

  Capítol 2

  Unitats d'assistència a la persona titular del Departament

   

Article 2

Gabinet del Conseller o de la Consellera

2.1 La unitat d'assistència i suport a la persona titular del Departament és el Gabinet del Conseller o Consellera.

2.2 El Gabinet té les funcions següents:

 1. Donar suport i assistència a les activitats de la persona titular del Departament.

 2. Coordinar les unitats que en depenen.

 3. Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular del Departament.

  2.3 Del Gabinet en depenen les unitats següents:

 4. L'Oficina de Relacions Institucionals.

 5. L'Oficina de la Secretaria.

 6. L'Oficina de Comunicació.

 7. L'Oficina de Protocol.

  2.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

 8. Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i als informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

 9. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i de tots els assumptes que interessin al Departament.

 10. Elaborar els informes en matèria de relacions institucionals i assessorar la persona titular del Departament en aquesta matèria.

 11. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.5 L'Oficina de la Secretaria té les funcions següents:

 12. Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

 13. Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

 14. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

 15. Donar suport i assistència a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

 16. Dissenyar la política de comunicació del Departament.

 17. Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

 18. Fer l'anàlisi i la difusió interna del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

 19. Trametre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

 20. Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

 21. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

 22. Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

 23. Coordinar les activitats de protocol dels actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

 24. Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

 25. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.8 Les persones titulars de les unitats previstes en aquest article són personal eventual, d'acord amb el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

   

  Capítol 3

  Secretaria General

   

Article 3

Funcions i estructura de la Secretaria General

3.1 La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les altres que li assigni la normativa vigent.

3.2 A la persona titular de la Secretaria General també li correspon coordinar i fer el seguiment de les actuacions dels organismes adscrits i vinculats al Departament que preveu l'article 1.2 d'aquest Decret, així com vetllar per l'alineació estratègica dels seus plans i programes a les polítiques impulsades pel Departament.

3.3 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en:

 1. La Direcció de Serveis.

 2. L'Assessoria Jurídica, en els termes previstos pel Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 3. El Gabinet Tècnic.

 

Article 4

Funcions i estructura de la Direcció de Serveis

4.1 La Direcció de Serveis té les funcions següents:

 1. Administrar i dirigir el règim interior, gestionar els serveis generals del Departament i dur a terme la coordinació d'aquests serveis en les entitats que en depenen, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General.

 2. Planificar i supervisar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament i dirigir els assumptes relatius al personal adscrit a les unitats del Departament.

 3. Dirigir la planificació i la preparació de l'avantprojecte de pressupost del Departament en col·laboració amb altres unitats del Departament.

 4. Dirigir la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la contractació administrativa del Departament.

 5. Dirigir, supervisar i gestionar les actuacions departamentals en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, d'acord amb l'estratègia corporativa en aquesta matèria...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA