DECRET 125/2017, de 25 de juliol, de reestructuració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, i sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

La Llei 18/1990, de 15 de novembre, va crear el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada com a organisme autònom administratiu adscrit al Departament de Justícia, amb la finalitat de dur a terme tasques de formació especialitzada del personal del Departament i d'investigació en les matèries que són competència seva.

Posteriorment, es va afegir l'àmbit de l'Administració de justícia amb necessitats de formació inicial i contínua específiques a causa de l'alta mobilitat del personal i dels requeriments d'adaptació als canvis legislatius i als processos de modernització. El Centre permet planificar la formació a mida en funció de les necessitats que es generen en aquest àmbit, així com l'organització, en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial, de sessions formatives per a magistrats i jutges que exerceixen la funció jurisdiccional a Catalunya.

Així, mitjançant la Llei 8/2000, de 19 de juny, de modificació parcial de la Llei 18/1990, de 15 de novembre, es van introduir noves funcions, en haver assumit el Departament de Justícia noves competències. Igualment, es modifica la Llei perquè sigui la persona titular de la direcció del Centre, en comptes de la que n'exerceix la presidència, qui tingui l'obligació d'informar el Parlament sobre les activitats del Centre, garantint així una informació més directa i detallada sobre les activitats que s'hi duen a terme.

Pel Decret 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia, s'adscriu el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada al Departament de Justícia mitjançant la Secretaria General.

Des de la seva creació, diferents decrets han desplegat l'estructura orgànica del Centre fins a disposar de l'estructura establerta pel Decret 171/2007, de 31 de juliol, de reestructuració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

En aquest període no només ha canviat substancialment el funcionament de les administracions públiques, subjectes a noves prescripcions en matèria de procediment administratiu, administració electrònica, contractació del sector públic, funció pública i transparència, sinó que també ha variat substancialment la configuració de la formació i la recerca.

Tot això, i sobretot les noves formes de treballar en xarxa, obliguen les administracions públiques a adaptar-se als nous entorns complexos i, en conseqüència, a garantir la formació i la preparació necessàries per atendre amb eficàcia i qualitat uns serveis públics que han de donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

Actualment, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada està immers en un nou context de més volum d'activitat i de més exigència d'innovació i nous requeriments en matèria de formació i recerca que aconsella adaptar la seva organització per tal de dotar-lo de l'estructura necessària per fer possible la consecució dels nous reptes.

Ateses totes les consideracions exposades, aquest Decret s'ajusta als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, i als principis de seguretat jurídica, transparència i eficiència que es recullen a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, com a principis de bona regulació.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

A proposta del conseller de Justícia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Direcció

El/la director/a del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, amb rang orgànic de director/a general, és nomenat pel Govern de la Generalitat a proposta del/de la conseller/a de Justícia, escoltat prèviament el Consell Rector, i exerceix les funcions que estableix l'article 9 de la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Article 2

Estructura

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada s'estructura en els òrgans següents:

 1. Àrea d'Estudis i Formació de l'Administració de Justícia.

 2. Àrea d'Investigació i Formació en Execució Penal.

 3. Àrea de Gestió Administrativa i Suport Tècnic.

 4. Àrea d'Innovació i Gestió del Coneixement.

Article 3

Àrea d'Estudis i Formació de l'Administració de Justícia

3.1 Correspon a l'Àrea d'Estudis i Formació de l'Administració de Justícia, assimilada orgànicament a servei, les funcions següents en l'àmbit de l'Administració de justícia i el dret:

 1. Planificar, organitzar i supervisar les activitats de formació inicial i continuada especialitzada de tots els cossos de l'Administració de justícia i dels professionals que formen part de l'oficina judicial.

 2. Planificar, organitzar, supervisar i difondre els estudis i treballs de recerca en l'àmbit de l'Administració de justícia i del dret, especialment del dret civil català.

 3. Planificar i controlar els ajuts de col·laboració i els ajuts i premis a la investigació.

 4. Organitzar les activitats de formació externa, cursos de postgrau, jornades i activitats científiques obertes al públic en general, així com col·laborar en l'organització d'activitats proposades per altres persones i entitats.

 5. Proposar la contractació de professors/ores, tutors/ores i altres professionals necessaris per dur a terme els programes d'activitats de l'Àrea i establir els criteris per a la seva selecció, en coordinació amb la resta d'àrees del Centre.

 6. Organitzar i supervisar els programes per a la preparació d'opositors a diversos cossos jurídics, tant de l'Administració de justícia com de la Generalitat.

 7. Supervisar la tramitació dels expedients i l'emissió dels certificats i els diplomes de formació, d'investigació i de pràctiques universitàries que es derivin de l'activitat de l'Àrea.

 8. Promoure convenis de col·laboració amb les universitats, públiques i privades, i organitzar i supervisar les pràctiques universitàries en el seu àmbit d'actuació.

 9. Planificar, organitzar i promoure activitats d'innovació, projectes internacionals i projectes d'intercanvi amb altres entitats i organismes que puguin comportar millores per a les activitats pròpies de l'Àrea, en coordinació amb l'Àrea d'Innovació i Gestió del Coneixement.

 10. Formar el personal docent i col·laborador.

 11. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

  3.2 De l'Àrea d'Estudis i Formació de l'Administració de Justícia en depenen:

 12. La Unitat de Formació en l'Àmbit Judicial i Forense.

 13. La Unitat de Formació en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA