DECRET 128/2017, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir de la família professional d'arts aplicades a la indumentària.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

En el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, correspon al Govern de la Generalitat establir els currículums, en els termes que preveu l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

El Reial decret 1461/1995, d'1 de setembre, ha establert, entre d'altres, el títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir, pertanyents a la família professional artística d'arts aplicades a la indumentària i n'ha fixat els ensenyaments mínims. Escau, per tant, establir-ne el currículum per a la seva aplicació a Catalunya.

Els cicles d'aquesta família estan orientats a formar professionals que coneguin les característiques i les tècniques pròpies de l'especialitat. La seva formació els ha de permetre atendre els llocs de treball d'aquest àmbit.

L'aprenentatge de les arts aplicades a la indumentària demana, a més del coneixement dels procediments tradicionals, el coneixement de les avantguardes artístiques i la voluntat d'una formació cultural permanent.

Pel que fa als criteris estètics, a les tècniques i als processos d'elaboració dels cicles de les arts aplicades a la indumentària, aquests progressen de manera interrelacionada amb la societat. El seu aprenentatge demana, doncs, a més del coneixement dels procediments tradicionals, el coneixement de les avantguardes i la voluntat d'una formació cultural permanent de caràcter ampli.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum que estableix aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquest Decret s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta de la consellera d'Ensenyament, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir, de la família professional de les arts aplicades a la indumentària.

Article 2

Identificació del títols i perfil professional

 1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen als apartats 1.1, 1.2 i 1.3 de l'annex.

 2. El perfil professional del títol s'estableix als apartats 2.1 i 2.2 de l'annex.

Article 3

Currículum

 1. Els objectius generals s'estableixen a l'annex, a l'apartat 3.1.

 2. L'estructura de la formació en centres educatius, de la fase de pràctiques i del projecte final, així com les hores que se'ls destina, es detallen a l'annex, a l'apartat 3.2.1.

 3. Els mòduls que componen l'ensenyament en centres educatius i les hores assignades a cadascun es fixen a l'annex, a l'apartat 3.2.2, i a l'apartat 4.

 4. Els objectius, continguts i objectius terminals de cada mòdul són els que s'estableixen a l'annex, a l'apartat 3.3. Els objectius terminals tenen la consideració de criteris d'avaluació.

 5. Els objectius i continguts del projecte final i de la fase de pràctiques, així com les orientacions per a la seva avaluació, s'inclouen a l'annex, en els apartats 7 i 8.

Article 4

Espais i instal·lacions

 1. Les condicions d'espai i d'instal·lacions que han de reunir els centres educatius són les que preveu la normativa aplicable.

 2. La relació numèrica docent/alumnes serà 1/15 en els mòduls relacionats sota l'epígraf Tallers que, sempre que sigui possible, s'impartiran en les aules específiques del centre. Per a la resta de mòduls s'aplicarà la relació 1/30.

Article 5

Competència docent del professorat

La competència docent dels funcionaris pertanyents als cossos de catedràtics, de professors i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per impartir els mòduls s'estableix a l'annex 2 del Reial decret 1461/1995, d'1 de setembre.

Article 6

Accés a altres estudis

El títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny dóna dret a l'accés directe a totes les modalitats de batxillerat.

Article 7

Classificació de mòduls

Els mòduls classificats com a teoricopràctics i tallers que s'estableixen en aquest Decret tindran la consideració de matèries optatives de batxillerat en la modalitat d'arts.

Article 8

Correspondències i convalidacions

 1. Els mòduls susceptibles de correspondència amb la pràctica laboral són els que s'especifiquen a l'annex, en l'apartat 5.

 2. Els mòduls susceptibles de convalidació amb matèries de batxillerat de la modalitat d'arts són els que s'especifiquen a l'annex, en l'apartat 6.

Article 9

Proves d'accés

El Departament d'Ensenyament ha de convocar les proves d'accés i establir les exempcions que corresponguin d'acord amb la normativa d'aplicació.

Disposició addicional

La descripció del perfil professional inclosa en aquest Decret no constitueix regulació de l'exercici de cap professió titulada.

Disposicions finals

Primera

El Departament d'Ensenyament pot desplegar el currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització dels continguts, tot respectant els mòduls professionals establerts.

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització dels continguts, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

Barcelona, 1 d'agost de 2017

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

Annex

Artesania de complements de cuir

 1. Identificació del títol

  Catalunya té una llarga tradició en la manufactura de la pell i el cuir. Ciutats com Igualada, Manresa, Vic, Olot, Solsona o Girona, entre d'altres, han estat centres de producció i adobament del cuir de Catalunya. El treball de la pell ha estat una de les activitats més conegudes durant molts anys i van ser primeres indústries d'aquestes ciutats.

  Al llarg del temps el cuir s'ha anat utilitzant en aplicacions molt diverses. La seva mal·leabilitat i possibilitats expressives el fan especialment idoni per a l'àmbit de la indumentària. Aquesta arrelada tradició històrica ha generat amb el temps uns procediments propis, molts dels quals segueixen presents en els tallers i indústries del sector. En l'artesania de complements de cuir, com a part essencial de la indumentària, conviuen creativament mitjans tradicionals amb tècniques innovadores.

  Aquesta evolució de coneixements i tasques requereixen del professional un permanent reciclatge i afany de superació, amb els coneixements artístics i tècnics necessaris per desenvolupar la seva activitat amb sensibilitat i rigor. El cicle té la finalitat de formar professionals capaços de realitzar complements de cuir relacionats amb la indumentària. Les seves característiques i continguts no exclouen, però, l'exigència d'una actitud pluridisciplinària en virtut d'atendre un ampli ventall de mitjans, fruit de la investigació i l'aplicació de nous materials.

  1.1 Denominació.

  Tècnic d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir.

  1.2 Nivell.

  Grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.

  1.3 Durada.

  1.600 hores.

 2. Descripció del perfil professional

  2.1. Camp professional.

  Els complements del vestit constitueixen una part important de la família professional de la indumentària. Tradicionalment, gran part es realitzen en cuir, per les característiques d'aquest material i les possibilitats de tractament i manipulació que ofereix.

  El cicle formatiu de grau mitjà d'artesania de complements en cuir està orientat a la formació de professionals en el coneixement i manipulació del cuir i en la seva aplicació al camp específic de la indumentària; capacitant-los per exercir la seva activitat professional en tallers artístics artesanals, en empreses relacionades amb aquest sector, o com a professionals autònoms.

  El professional d'aquest nivell desenvoluparà la seva activitat en tallers i empreses de caràcter artesanal o industrial, ja siguin públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp propi de l'artesania de complements de cuir. Pot també exercir com a professional independent o associats en cooperativa.

  2.2. Tasques més significatives.

  Conèixer els diferents tipus de pells i la idoneïtat de la seva aplicació per a complements del vestit.

  Conèixer i utilitzar correctament els dissenys i croquis de les diferents peces a realitzar.

  Realitzar, individualment o en equip, les peces que se li encarreguin, atenent-se als dissenys i utilitzant adequadament les eines i tècniques que li són pròpies.

  ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA