DECRET 130/2020, de 10 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Data d'entrada en vigor:02 de desembre de 2020
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, en l'article 162.1, atribueix a la Generalitat de Catalunya, en matèria de sanitat i salut pública, la competència exclusiva sobre l'organització, el funcionament intern, l'avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris. Així mateix, l'Estatut preveu, en l'article 150, que correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva tant sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial com sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

D'acord amb aquest règim competencial, el Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, va crear l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, com a entitat de dret públic de la Generalitat, adscrita al departament competent en matèria de salut, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d'obrar, amb l'objectiu de generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, seguretat i sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya, per tal de facilitar la presa de decisions a la ciutadania, professionals i gestors de l'àmbit de la salut, i als òrgans responsables de la planificació en salut, així com facilitar la integració dels professionals sanitaris en el sistema i la seva corresponsabilitat en la consecució de les finalitats comunes i la qualitat de l'atenció.

Mitjançant la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa, es va canviar la denominació original de l'Agència per la d'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), i es va modificar l'article 4.2 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, per recollir que la composició del Consell d'Administració de l'Agència s'ha d'establir en els seus Estatuts.

Els Estatuts de l'entitat van ser aprovats mitjançant el Decret 97/2013, de 5 de febrer, i van regular, entre altres qüestions d'ordre administratiu i organitzatiu, l'actual composició del Consell d'Administració.

D'ençà de la creació de l'Agència i de l'aprovació dels seus Estatuts, el règim jurídic establert al Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, ha estat objecte de diverses modificacions. En concret, de conformitat amb l'article 158 i la disposició addicional tercera de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es van detreure a l'AQuAS les funcions previstes a les lletres e, f, g i h de l'article 3 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, i es van assignar al departament competent en matèria de salut. Les dites funcions feien referència a la implementació de sistemes d'avaluació i acreditació del nivell de competència dels professionals sanitaris com a element per millorar la qualitat del sistema; la planificació operativa, el desenvolupament i execució de les polítiques en matèria de formació especialitzada en ciències de la salut i de formació continuada i coordinació d'actuacions en matèria de formació de grau i professional; la planificació, coordinació i proposta d'actuacions en matèria d'ordenació de les professions sanitàries i intervenció en el procés d'avaluació del reconeixement del desenvolupament professional; i l'anàlisi i identificació de les necessitats de formació en ciències de la salut en diversos àmbits professionals, dissenyant les activitats, promovent-les i organitzant-les, si s'escau. Addicionalment, mitjançant el mateix precepte es va modificar la funció de l'AQuAS prevista a la lletra i de l'article 3 del Decret llei 4/2010, del 3 d'agost, relativa a la possibilitat d'establir i gestionar un sistema d'informació integrat sobre els professionals que desenvolupen llur activitat a Catalunya, per compte propi o aliè, en centres públics i privats, que respongui a les necessitats de l'Administració sanitària per a l'exercici de les seves competències. Finalment, l'apartat 3 de l'article 158 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, va modificar l'article 4.4 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, en relació amb la naturalesa del Consell de Participació de l'Agència.

Posteriorment, mitjançant l'article 73 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, es va modificar l'article 3.a) del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, amb la finalitat que el departament competent en matèria de salut assumís les competències de l'AQuAS en matèria de tecnologies de la informació i comunicació, per situar-les sota la mateixa responsabilitat pública que a la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya, i que l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya concentrés els seus esforços en l'exercici de les funcions de definició, impuls i desplegament de l'estratègia del sistema d'informació, per a l'avaluació dels resultats i la qualitat assolida en l'àmbit de l'assistència sanitària dels diferents agents que integren el sistema de salut.

Recentment, la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, ha establert una sèrie de modificacions legislatives sectorials que afecten l'àmbit d'actuació de l'Agència. En aquest sentit, s'ha modificat la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, mitjançant l'addició de la lletra g bis a l'article 7 i de les lletres k bis i k ter a l'article 10, amb l'objectiu, d'una banda, d'atribuir al Sistema Català de la Salut funcions que exercia l'AQuAS en matèria de seguretat dels elements comuns o unificats del sistema d'informació del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya; i, d'una altra banda, d'atribuir al departament competent en matèria de salut funcions que exercia l'Agència en matèria d'establiment i gestió d'un sistema d'informació integrat sobre els professionals sanitaris que desenvolupen llur activitat a Catalunya, així com en matèria de disseny, aprovació, posada en pràctica i supervisió de les accions relatives a la seguretat de la informació del departament competent en matèria de salut i dels ens i organismes que hi són adscrits.

Correlativament amb l'anterior, l'article 159 de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, ha deixat sense efecte les funcions de l'AQuAS previstes en les lletres b, i i i bis de l'article 3 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, i ha adaptat el contingut general de les funcions de l'Agència previstes en el precepte esmentat a la realitat d'aquesta. En aquest sentit, n'ha modificat la lletra c, per tal de detallar la tasca que desenvolupa l'AQuAS en matèria d'avaluació de la innovació en l'àmbit assistencial, i ha previst que aquesta inclou l'estructura, els processos, els nous models assistencials o de provisió de serveis, les tecnologies sanitàries i de la informació i la comunicació aplicades a l'atenció sanitària, i els resultats de les intervencions en salut, analitzant-ne la variabilitat i la qualitat i identificant les millors pràctiques en l'àmbit clínic, integrant la perspectiva de l'atenció centrada en les persones, i amb la inclusió de la perspectiva de gènere i mitjançant la participació de la població en els processos d'avaluació i de governança de la seva atenció.

Així mateix, en relació amb les funcions de l'Agència, s'afegeixen tres lletres, la d bis , la d ter i la d quater , a l'article 3 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, per incloure-hi les tasques de gestió de l'accés a la reutilització d'informació del sistema sanitari per a la recerca, la planificació i l'avaluació sanitàries amb la finalitat de generar coneixement per millorar la salut de la població; de suport a la planificació, el desenvolupament i l'aplicació de la recerca mitjançant l'avaluació d'aquesta amb la finalitat d'orientar-la a obtenir uns resultats amb un impacte més gran i millor en la salut de la població; i de participació en el desenvolupament d'activitats i projectes d'innovació en les àrees d'activitat pròpies de l'AQuAS, i donar suport a l'adopció i l'aplicació generalitzada d'innovacions per part de les entitats del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya per afavorir el millorament dels resultats en salut, la qualitat de l'atenció i la seguretat dels pacients i professionals.

En un altre ordre de consideracions, l'article 159 de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, modifica l'article 4 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, relatiu a l'organització de l'Agència, eliminant el Consell de Participació de la seva estructura orgànica; es modifica l'article 5.1 i es deroga l'article 6 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, com a conseqüència de la supressió de les referències al contracte programa com a mecanisme específic de relació entre l'AQuAS i l'Administració de la Generalitat; i, finalment, es deroga l'apartat 2 de l'article 9 del Decret llei 4/2010, de 3 d'agost, per adaptar el règim contractual de l'Agència a les exigències de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, eliminant la condició de l'entitat de mitjà propi de l'Administració de la Generalitat i dels ens, els organismes i les entitats que hi estan vinculades, de conformitat amb el nou règim jurídic que sobre aquesta qüestió s'estableix en l'article 32 de la Llei 9/2017, prèviament referenciada.

Totes aquestes modificacions normatives, juntament amb el mandat del Govern d'adaptació dels Estatuts de l'AQuAS recollit a la disposició addicional tercera de la Llei 2/2014, de 27 de gener, fan necessari que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA