DECRET 138/2018, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen les delimitacions del Parc Natural de l'Alt Pirineu i de l'espai del PEIN Alt Pirineu, previstes en el Decret 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Parc Natural de l'Alt Pirineu es va crear l'any 2003 mitjançant el Decret 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu. El Decret estableix, com objectius bàsics, la protecció dels valors del Parc i l'establiment d'un règim ordenador adreçat al desenvolupament sostenible del territori de l'espai natural.

El Parc abasta actualment un territori de quasi setanta mil hectàrees dels municipis de les comarques del Pallars Sobirà (Alins, Alt Àneu, Esteri d'Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, la Guingueta d'Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia, Vall de Cardós) i de l'Alt Urgell (Montferrer i Castellbò i les Valls de Valira).

Des de la seva declaració l'any 2003, el Parc Natural ha representat un factor positiu tant per a la conservació de la natura com per a la promoció socioeconòmica del territori de manera responsable i sostenible. Aquest fet ha motivat que diversos municipis, al llarg dels darrers anys, hagin manifestat la voluntat d'incloure altres sectors d'interès natural, cultural i paisatgístic del seu terme municipal dintre del Parc Natural. El juliol de 2012, la Junta Rectora del Parc Natural, recollint aquest desig de diversos representants locals, va aprovar un acord per instar els departaments del Govern competents en la matèria a estudiar l'ampliació del Parc.

A més a més, en aquests 15 anys d'existència del Parc Natural, s'han revelat alguns problemes amb la delimitació de l'espai. D'una banda, l'espai declarat el 2003 deixava fora alguns sectors d'alt interès natural, especialment en zones pròximes a fons de vall i la muntanya mitjana, i alguns sectors inclosos en el Pla d'espais d'interès natural i la xarxa Natura 2000. D'altra banda, en els municipis de l'Alt Àneu i Alins, s'havien exclòs diversos sectors al voltant de bordes de propietat privada. Amb el temps es va observar que la delimitació efectuada llavors no s'ajustava correctament als límits de propietat. Aquest Decret delimita correctament aquests sectors exclosos, millora els problemes de delimitació esmentats i millora també la coherència entre les delimitacions de les diferents figures de protecció.

Mitjançant aquest Decret, i en virtut de l'article 20 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, i en exercici de les competències que atribueix a la Generalitat de Catalunya l'article 144 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es modifica la delimitació del Parc Natural de l'Alt Pirineu, de manera que s'amplia la seva superfície als termes municipals d'Alins, l'Alt Àneu, Farrera, Llavorsí, Rialp, Soriguera i les Valls de Valira. Així mateix, i en virtut de l'article 16.3 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals i de l'article 7.5 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), es modifica també la delimitació de l'espai del PEIN Alt Pirineu en els termes municipals d'Alins, l'Alt Àneu, Farrera, Llavorsí, Rialp i les Valls de Valira. El present Decret inclou a l'annex 1, informació sobre la superfície i els sectors d'ampliació i mitjançant l'annex 2 (plànols), modifica l'annex 1 del Decret 194/2003, d'1 d'agost, de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA