DECRET 142/2017, de 19 de setembre, de reestructuració del Departament de Cultura.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura va redefinir els àmbits competencials d'algunes direccions generals i en va modificar les denominacions, tot i que va mantenir vigent bona part de l'estructura organitzativa establerta en el Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura. Els canvis van afectar específicament l'àmbit de biblioteques, que va integrar-se en la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, i la forma en què algunes entitats autònomes es relacionaven amb el Departament.

Amb el Decret 89/2013 es fixaven també les bases d'un procés de reestructuració més ampli, que les contingències socioeconòmiques dels darrers anys no han permès de desenvolupar. En aquest sentit, les modificacions previstes pel Decret 89/2013 exigien que es dugués a terme una reestructuració d'algunes direccions generals, que no s'ha arribat a implementar, i les unitats administratives i les àrees funcionals que en depenen continuen amb l'estructura i les funcions previstes pel Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura.

Davant d'aquesta situació, i amb la voluntat d'assolir més flexibilitat i més eficàcia en la gestió, aquest decret té com a objectiu reorganitzar les competències atribuïdes a la Direcció General de Creació i Empreses Culturals, que passa a denominar-se Direcció General de Cooperació Cultural i assumeix competències en matèria de biblioteques, amb la qual cosa concentra les actuacions departamentals en matèria de cooperació cultural amb les altres administracions públiques no atribuïdes específicament a cap altre òrgan del Departament.

En el marc d'aquesta redistribució competencial, el Decret s'aprofita també per redefinir les relacions del Departament de Cultura amb la Institució de les Lletres Catalanes i amb l'Institut Català de les Empreses Culturals, que passen a relacionar-s'hi de forma directa a través del conseller o la consellera de Cultura.

Pel que fa a la resta d'unitats directives, la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni recupera el nom de Direcció General del Patrimoni Cultural i continua exercint les competències que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i la resta de normativa que la desenvolupa atribueixen a l'Administració de la Generalitat, excepte aquelles atribuïdes específicament al Govern o a altres òrgans.

Així mateix, la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals passa a denominar-se Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, i continua exercint les competències que la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural atribueix a l'Administració de la Generalitat, excepte aquelles atribuïdes específicament al Govern o a altres òrgans.

Finalment, la Direcció General de Política Lingüística manté inalterades les seves funcions.

La nova estructura permet una delimitació més clara dels àmbits competencials de les unitats que integren el Departament, alhora que aporta un marc organitzatiu l'eficàcia del qual ja ha estat contrastada.

Finalment, es deroguen el Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura i l'article 51 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, atès que aquest decret regula les funcions de la Subdirecció General de Promoció Cultural. També es deroga un ampli llistat de normativa organitzativa del Departament que no s'havia derogat expressament, tot i que ja no s'aplicava per derogació tàcita o inactivitat de l'òrgan col·legiat.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Departament de Cultura

 1. El Departament de Cultura, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats administratives següents:

  1. El gabinet del/de la conseller/a.

  2. La Secretaria General.

  3. La Direcció General del Patrimoni Cultural.

  4. La Direcció General de Cooperació Cultural.

  5. La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.

  6. La Direcció General de Política Lingüística.

 2. El Consell de Direcció manté la funció i la composició previstes a l'article 2 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura.

 3. Resten adscrites al Departament de Cultura les entitats següents:

  1. La Institució de les Lletres Catalanes.

  2. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

  3. L'Institut Català de les Empreses Culturals.

  4. L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, mitjançant la Secretaria General.

  5. La Biblioteca de Catalunya, mitjançant la Direcció General del Patrimoni Cultural.

  6. L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, mitjançant la Direcció General del Patrimoni Cultural.

Article 2

Gabinet del/de la conseller/a

El gabinet del/de la conseller/a manté les funcions i l'estructura previstes a l'article 3 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura.

Article 3

Secretaria General

La Secretaria General manté les funcions i l'estructura previstes als articles 4 a 26 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura.

Article 4

Direcció General del Patrimoni Cultural

La Direcció General del Patrimoni Cultural té com a funcions impulsar les polítiques públiques en els àmbits d'arxius, museus, patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic i patrimoni documental i les seves infraestructures i les xarxes territorials d'acord amb les competències que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català; la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents; la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya, en allò relatiu al patrimoni bibliogràfic, i la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus atribueixen a l'Administració de la Generalitat, excepte aquelles que s'atribueixen al Govern o a altres òrgans.

Article 5

Estructura de la Direcció General del Patrimoni Cultural

 1. La Direcció General del Patrimoni Cultural s'estructura en les unitats administratives previstes als articles 28 a 45 del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura, que mantenen les seves funcions i la seva estructura.

 2. En l'exercici de les funcions que la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents atribueix a l'Administració de la Generalitat, la resta d'unitats administratives de la Direcció General actuen en coordinació amb l'Arxiu Nacional de Catalunya.

 3. Correspon a la Direcció General del Patrimoni Cultural, que l'exerceix a través dels òrgans administratius competents per raó de matèria, la inspecció regulada a l'article 70 de la Llei...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA