DECRET 144/2018, de 5 de juliol, d'encàrrec de despatx de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la consellera de Justícia els dies 11 i 12 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s'ha d'absentar de Catalunya els dies 11 i 12 de juliol de 2018 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un/a altre/a conseller/a.

Atès el que estableix l'article 12.1.k) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, senyora Teresa Jordà i Roura, els dies 11 i 12 de juliol de 2018, ambdós inclosos, s'encarregarà del despatx del seu Departament la senyora Ester Capella i Farré, consellera de Justícia.

Barcelona, 5 de juliol de 2018

Joaquim Torra i Pla

President de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA