DECRET 146/2019, de 2 de juliol, d'encàrrec del despatx del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies a la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els dies 3 i 4 de juliol de 2019, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s'ha d'absentar de Catalunya i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, senyor Chakir El Homrani Lesfar, els dies 3 i 4 de juliol de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, senyora Teresa Jordà i Roura.

Barcelona, 2 de juliol de 2019

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA