DECRET 150/2019, de 3 de juliol, d'atribució de competències sancionadores derivades de l'aplicació de la normativa bàsica estatal en matèria de medi ambient.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb l'article 144 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient, que abasta, entre d'altres, la regulació dels recursos naturals, de la flora i la fauna, de la biodiversitat, del medi ambient marí i aquàtic si no tenen per finalitat la preservació dels recursos pesquers marítims; la regulació de l'ambient atmosfèric i de les seves diverses classes de contaminació, la declaració de zones d'atmosfera contaminada i l'establiment d'altres instruments de control de la contaminació; la prevenció, la restauració i la reparació de danys al medi ambient, així com el règim sancionador corresponent i les mesures de protecció de les espècies i el seu règim sancionador.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, al seu article 3.6, atribueix al Departament de Territori i Sostenibilitat les competències en matèria de qualitat ambiental, medi natural i biodiversitat.

Dins d'aquests àmbits competencials hi ha diverses normes bàsiques estatals, moltes de les quals resultat de transposició de directives comunitàries, que regulen les infraccions i les sancions a la normativa d'aplicació i remeten, pel que fa a l'exercici de la corresponent potestat sancionadora, als òrgans de les comunitats autònomes dins els àmbits de les seves respectives competències.

Així, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, al seu títol VI (articles 79 a 83), regula les infraccions a les seves previsions i les sancions corresponents. La Llei indica, en l'article 81.4, que la sanció per les infraccions tipificades en aquesta Llei correspon als òrgans competents de l'Administració de l'Estat o de les comunitats autònomes, en els seus respectius àmbits competencials.

D'igual manera, la Llei 31/2003, de 27 d'octubre, de conservació de la fauna silvestre en els parcs zoològics, estableix al capítol V les infraccions a les seves previsions i les sancions a aplicar i, en l'article 14, disposa que l'òrgan competent de la comunitat autònoma ha d'imposar als responsables les corresponents sancions.

Quant als animals de companyia i domèstics, la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, estableix, a la seva disposició addicional primera apartat 2n, que els hi és d'aplicació les infraccions i sancions tipificades als articles 14.1 paràgrafs a), b), c), d), e), h), i) i j); 14.2, paràgrafs a), c), d) i e), 14.3 i 16.1. L'exercici de la competència sancionadora, tal i com disposa l'article 19, s'atribueix als òrgans competents de les comunitats autònomes o a les ciutats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA