DECRET 151/2019, de 3 de juliol, de creació, dins de la distinció Jaume Vicens Vives, de la menció M. Encarna Sanahuja Yll a l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Empresa i Coneixement
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 69/1996, de 20 de febrer, de creació de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, el Govern de la Generalitat va instaurar un premi a l'excel·lència en l'exercici de la docència universitària amb el nom de Jaume Vicens Vives, il·lustre historiador que va saber apropar la recerca a la docència, que va dur a terme una intensa tasca de formació d'universitaris i de publicació de textos, i que va viure amb intensitat la vida universitària, amb un clar compromís amb la societat catalana.

La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es va crear amb la finalitat d'honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que destacaven per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la seva tasca en la renovació de la docència i l'especialitat, la formació de professors, com també per l'elaboració de manuals i materials docents al servei de l'estudiantat universitari.

La distinció és, en aquest sentit, un estímul per al col·lectiu de professorat i per als departaments universitaris que treballen per introduir elements de qualitat i de perfeccionament en l'exercici de la responsabilitat que tenen encomanada de formar els futurs científics i professionals de Catalunya.

Al llarg de tots aquests anys s'han atorgat més de cent-trenta premis en les modalitats individual i col·lectiva i és en aquest marc de referència de la qualitat en la pràctica docent on també es vol situar la menció.

La menció M. Encarna Sanahuja Yll a l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent respon a la necessitat d'encarar el repte encara pendent que suposa la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en la docència universitària, malgrat l'existència d'un marc normatiu vigent en els temes d'igualtat entre homes i dones, a partir de l'aprovació de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i a la voluntat de fomentar i reconèixer el desenvolupament del seu article 28, que atorga a la universitat un paper prominent com a institució que educa en valors.

La creació de la menció respon també al fet que la institució universitària ha de ser la impulsora de polítiques que promoguin la igualtat de gènere en la carrera docent universitària i la correcció dels biaixos en la docència, com recull el Marc general per a la incorporació de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA