DECRET 152/2019, de 3 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2019-2020.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET 152/2019, de 3 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2019-2020.
L'article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya estableix que correspon al Govern
de la Generalitat aprovar els preus dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials i la
resta de drets legalment establerts.
L'article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, estableix que els preus per als
estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol universitari oficial els fixa la comunitat autònoma dins dels límits
que estableixi la Conferència General de Política Universitària. Aquests preus estan relacionats amb els costos
de prestació del servei: fins a un 25% en el cas de primera matrícula en ensenyaments de grau i de màster
que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades, i entre un 15% i un 50% en els
ensenyaments de màsters no compresos en el punt anterior.
D'acord amb la política de preus i beques iniciada en cursos anteriors, amb la finalitat de mantenir la
corresponsabilitat de les persones beneficiàries dels serveis educatius en una etapa educativa postobligatòria,
compatible amb el principi d'equitat, el Govern preveu un sistema de beques (beques Equitat) que inclou una
part dels ingressos que reben les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya en concepte de
preus dels serveis acadèmics, de manera que cap persona amb mèrits suficients no quedi exclosa dels estudis
per raons econòmiques.
La situació actual de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 2017 per al 2019 no permet introduir
canvis en la política de preus i beques que vagin acompanyats dels recursos necessaris per transferir a les
universitats per compensar la reducció d'ingressos de matrícula i assegurar-ne el mateix nivell de finançament
total, per la qual cosa, per al curs 2019-2020, es mantenen els preus del curs anterior. Es manté també la
reducció del preu en els trams 1 i 2 de renda en els estudis de grau i l'aplicació de les beques Equitat en els
màsters universitaris iniciada en cursos anteriors.
D'altra banda, és voluntat del Govern que l'estructura dels estudis no tingui un impacte en el preu total que
pagui l'estudiant i, per tant, que tots els i les estudiants de les universitats públiques puguin cursar fins a 240
crèdits amb el mateix suport públic que reben actualment en els graus. A partir d'aquest curs 2019-2020, els
titulats i les titulades d'estudis de grau de 180 crèdits podran cursar, durant els cinc cursos posteriors a la seva
graduació, 60 crèdits d'un estudi de màster, al mateix preu públic vigent del grau en què s'han titulat.
Aquest decret fixa els preus dels crèdits de tots els estudis universitaris oficials que s'imparteixen als centres
propis integrats a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), així
com els dels altres serveis acadèmics. Així mateix, pel que fa als centres adscrits a aquestes universitats, es
determina el que ha de pagar l'estudiant a la universitat en concepte de tutela acadèmica.
D'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, s'estableixen recàrrecs en els preus
per garantir que els recursos públics, sempre limitats, vagin destinats de manera prioritària a donar les
màximes oportunitats d'estudi als i les estudiants que cursen per primera vegada una carrera en una
universitat pública i als que tenen un millor rendiment acadèmic.
I d'acord amb la legislació sectorial d'aplicació, s'estableixen exempcions en els preus, les quals pretenen
facilitar els estudis universitaris a persones de determinats col·lectius que reuneixen condicions subjectives
específiques.
Per tot això, a proposta conjunta de la consellera d'Empresa i Coneixement i del vicepresident del Govern i
conseller d'Economia i Hisenda, i d'acord amb el Govern,
Decreto:
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7911 - 5.7.2019
1/21
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19184072-2019
Capítol 1
Àmbit d'aplicació
Article 1
Objecte
1.1 Aquest Decret té per objectiu fixar els preus dels serveis acadèmics i complementaris dels ensenyaments
que condueixen a l'obtenció de títols oficials i que imparteixen els centres universitaris propis de les
universitats públiques de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya en el curs 2019-2020 que consten als
annexos d'aquest Decret.
1.2 L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
apliquen els imports que estableix aquest Decret en concepte de preus per a la prestació de serveis acadèmics
universitaris.
1.3 Els consells socials de les universitats públiques de Catalunya fixen els preus pels conceptes següents:
a) La prestació dels ensenyaments propis de les universitats, la prestació dels cursos d'especialització i la
inscripció d'estudiants que cursen determinades matèries amb autorització de la universitat.
b) La contraprestació per serveis específics i de suport a l'aprenentatge per als i les estudiants dels centres
universitaris, i la contraprestació pels materials didàctics específics en els sistemes metodològics que impliquen
semipresència en els estudis.
c) El cost d'enviament dels títols universitaris als i les estudiants que sol·licitin aquest enviament.
1.4 En el cas de la Universitat Oberta de Catalunya, els preus pels conceptes esmentats a l'apartat anterior els
fixa el Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, que també fixa els preus que cal
satisfer per a l'obtenció de títols oficials en els campus externs al seu àmbit principal i que no estan vinculats al
conveni programa signat entre el departament competent en matèria d'universitats i aquesta universitat. En el
cas d'estudis universitaris conjunts entre la Universitat Oberta de Catalunya i les universitats públiques,
l'estudiant ha d'abonar, addicionalment al preu de la matrícula, el preu dels serveis específics fixats per la
Universitat Oberta de Catalunya d'acord amb aquest article i segons preveu cada conveni interuniversitari.
1.5 Els consells socials de les universitats públiques i el Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya poden establir el preu dels crèdits en qualsevol nivell d'estudis per als i les estudiants estrangers no
residents que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea ni dels estats en els quals sigui
d'aplicació el règim comunitari, sense que el preu corresponent pugui excedir el 100% del seu cost, sens
perjudici del que preveuen els acords i els convenis o tractats internacionals en aquesta matèria i la resta de la
normativa vigent.
A aquest efecte, d'acord amb el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009,
aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, l'autorització d'estada concedida als i les estudiants
estrangers no equival a la condició de residents.
Article 2
Centres adscrits
2.1 Els centres adscrits no inclosos a l'article 1.2 apliquen els preus que estableixen els seus òrgans de govern.
2.2 Els i les estudiants d'estudis de grau dels centres adscrits la titularitat dels quals correspon a la Generalitat
de Catalunya i als seus ens autònoms abonen a les universitats, directament o per mitjà del centre, en
concepte de tutela acadèmica, el 12% dels preus que estableixen els apartats 1, 2 i 3 de l'annex 1 del Decret
365/2011, de 12 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2011- 2012, segons correspongui. Els i les
estudiants de màster d'aquests centres adscrits abonen a les universitats pel mateix concepte el 15% dels
preus que estableix l'apartat 4 de l'annex 1 del Decret 365/2011, de 12 de juliol.
2.3 Els i les estudiants d'estudis de grau dels centres adscrits la titularitat dels quals no correspon als ens
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7911 - 5.7.2019
2/21
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19184072-2019

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA