DECRET 154/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Sant Cebrià de Vallalta i de Tordera.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El 20 de setembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta va acordar iniciar un expedient d’alteració dels termes municipals de Sant Cebrià de Vallalta i de Tordera en l’àmbit de la urbanització Castellar d’Índies, que consisteix en la segregació de 122.937,5 m 2 del municipi de Tordera per a la seva agregació al municipi de Sant Cebrià de Vallalta, d’acord amb el que estableix l’article 14, en relació amb l’article 13.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

L’expedient va ser sotmès a informació pública, sense que es presentessin al·legacions, i a informe dels ens locals que no l’havien promogut. L’Ajuntament de Tordera, mitjançant Acord plenari de 28 de febrer de 2013, va emetre informe favorable sobre l’alteració dels termes. El Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona, en dates 20 de novembre de 2012 i 8 de maig de 2013, van acordar, respectivament, emetre informe favorable sobre l’expedient. També van emetre informe la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, pel que fa a la possible incidència de l’expedient d’alteració en les carreteres de titularitat de la Diputació, i la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, pel que fa a les determinacions i els objectius fixats en el Pla especial de protecció del medi físic i el paisatge del Montnegre i el Corredor, proper a la zona objecte de l’expedient. En ambdós casos van emetre informe favorable sobre l’expedient.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en la sessió de 19 de desembre de 2013, va acordar, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, aprovar la procedència de l’alteració dels termes municipals proposada, i en data 13 de setembre de 2013 va trametre l’expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Examinada la documentació que integrava l’expedient, la Direcció General d’Administració Local es va adreçar a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta perquè acredités una sèrie de qüestions, a les quals va donar resposta mitjançant una nova tramesa de documentació en data 3 de gener de 2014.

El 5 de maig de 2014, la Direcció General d’Administració Local va emetre informe favorable sobre la tramitació del procediment i la procedència de l’alteració, d’acord amb els criteris fixats en el Decret 244/2007, de 6 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA