DECRET 154/2019, de 3 de juliol, pel qual es modifica el Decret 36/1987, de 29 de gener, pel qual es creen els guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector agrari i pesquer català.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 36/1987, de 29 de gener, pel qual es creen els guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector agrari i pesquer català, va crear les Medalles i les Plaques de l'Agricultura i de la Pesca Catalana, amb caràcter exclusivament honorífic, amb la finalitat de recompensar les persones físiques i jurídiques que hagin contribuït a millorar el sector pesquer a Catalunya.

Aquestes distincions s'atorguen actualment de forma anual i tenen caràcter honorífic. En vista del temps transcorregut des de la seva creació, es considera necessari valoritzar aquests guardons per tal d'enaltir el reconeixement a les persones o entitats guardonades, així com per raons organitzatives i d'oportunitat, a l'objecte que aquestes persones o entitats puguin demostrar amb la seva tasca o aportació al món pesquer català el valor que es mereix un guardó de tal magnitud, i, per tant, modificar la seva periodicitat per tal que passin a tenir caràcter biennal. Alhora es considera necessari actualitzar la redacció de l'article 2 del Decret. Per això, és necessari modificar el Decret 36/1987, de 29 de gener a aquestes consideracions.

La regulació continguda en aquest Decret respecta els principis de bona regulació continguts en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, i que es posen de manifest en l'atorgament dels guardons com a expressió de la participació i implicació dels guardonats en les actuacions en favor del sector pesquer català.

L'article 63 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, reconeix la importància del principi de simplificació normativa en l'elaboració de disposicions generals.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'article 2 del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA