DECRET 155/2019, de 4 de juliol, d'encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera de la Presidència els dies 5 i 6 de juliol de 2019, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera de Cultura, senyora Maria Àngela Vilallonga Vives, s'ha d'absentar de Catalunya els dies 5 i 6 de juliol de 2019 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen els articles 12.1.k) i 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera de Cultura, senyora Maria Àngela Vilallonga Vives, els dies 5 i 6 de juliol de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència, senyora Meritxell Budó Pla.

Barcelona, 4 de juliol de 2019

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA