DECRET 156/2014, de 25 de novembre, del Consell de la Discapacitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de serveis socials. Aquesta matèria actualment la regula, amb caràcter general, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, la qual estableix la necessitat d’implicar la ciutadania en el sistema de serveis socials, tant en el que fa referència a la definició de les necessitats, com a la presa de decisions i la gestió dels serveis. En el títol IV, aquesta Llei regula la participació cívica en tots els àmbits dels serveis socials, d’acord amb els principis d’una administració relacional. En concret, l’articulat determina que la finalitat de la participació és integrar la deliberació en els processos de presa de decisions per adequar el sistema de serveis socials a les necessitats de les persones i la seva diversitat. Els objectius d’aquesta participació són la implicació de tota la societat en els assumptes socials, la prevenció de la fragmentació social, la innovació en la prestació dels serveis i el reforçament de les xarxes socials de suport, així com, en el cas de les persones amb diversitat funcional, la suma de sinergies per desplegar polítiques que fomentin la igualtat d’oportunitats i l’autonomia personal.

En els darrers temps, alguns autors i col·lectius utilitzen el terme persones amb diversitat funcional . S’entén per diversitat funcional la qualitat de funcionar de manera diversa, concepte que algunes persones i col·lectius empren per fer referència a les persones amb discapacitat, des d’un punt de vista positiu, amb la finalitat de generar un canvi de mentalitat de la societat i desbancar prejudicis que s’han arrossegat al llarg de la història. Aquesta terminologia és coherent amb els principis en els quals es fonamenta el present Decret, atès que la discapacitat no s’ha d’entendre com un element limitador sinó que cal interpretar-la com un conjunt de formes de relacionar-se amb l’entorn variades i heterogènies, i, per tant, és l’entorn el que s’ha de configurar adequadament per tal d’incloure aquesta diversitat de maneres d’interactuar per tal que la capacitat de la persona deixi de ser l’objecte que cal canviar, i fer que ho siguin la discriminació social i l’entorn. No obstant això, l’articulat del Decret manté la terminologia actual de l’Organització Mundial de la Salut, de persones amb discapacitat, per una qüestió de seguretat jurídica i amb la voluntat de facilitar-ne la interpretació, l’aplicació i la vinculació amb altres normatives.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix a l’article 50 que el Consell General de Serveis Socials és l’òrgan superior de participació en matèria de serveis socials i és adscrit al departament competent en matèria de serveis socials. L’article 52.1 de la mateixa Llei indica que aquest Consell s’estructura en ple, comissions funcionals i comissions sectorials.

Mitjançant el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema català de serveis socials, es desplega l’estructura del Consell General de Serveis Socials i de les seves comissions sectorials. En concret, l’article 15 indica que les comissions sectorials tracten de forma especialitzada sobre la planificació, la programació i l’ordenació de sectors concrets dels serveis socials, i l’apartat 2.l) d’aquest article estableix com a espai estable el Consell de Persones amb Discapacitat, entre d’altres. Així mateix, l’apartat 3 del mateix article indica que els òrgans de participació que executen les funcions de comissions sectorials del Consell General de Serveis Socials poden organitzar-se per complir les seves funcions d’acord amb la normativa i els seus estatuts.

Aquest Decret té per finalitat regular el Consell de la Discapacitat de Catalunya, pel que fa a la composició, les funcions, l’organització i el funcionament.

Atès el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès l’Acord del Govern de 3 de desembre de 2013, pel qual es crea el grup de treball per elaborar el document de bases per a la regulació del Consell de la Discapacitat de Catalunya;

Atesos els articles 7, 21 i 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que estableixen l’article 26.e) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i el capítol II del títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA