DECRET 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Empresa i Coneixement
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Índex

Capítol 1 Obertura del procés electoral

Article 1

Cens electoral.

Article 2

Exposició del cens.

Article 3

Reclamacions.

Capítol 2 Convocatòria de les eleccions

Article 4

Requisits de la convocatòria.

Capítol 3 Juntes electorals

Secció 1 Juntes electorals territorials

Article 5

Constitució i composició.

Article 6

Funcionament i mandat.

Article 7

Funcions.

Secció 2 Junta Electoral Central

Article 8

Constitució, àmbit i composició.

Article 9

Funcionament i mandat.

Article 10

Funcions.

Capítol 4 Candidatures

Secció 1 Candidatures elegibles per sufragi dels electors i les electores

Article 11

Presentació de candidatures.

Article 12

Exposició i al·legacions.

Article 13

Proclamació de candidats i candidates i declaració de persones electes sense necessitat de votació.

Secció 2 Candidatures a proposta de les organitzacions empresarials

Article 14

Representativitat de les organitzacions empresarials.

Article 15

Presentació de candidatures i documentació.

Article 16

Exposició i al·legacions.

Article 17

Proclamació de candidats i candidates i declaració de persones electes sense necessitat de votació.

Secció 3 Candidatures de les empreses de major aportació voluntària

Article 18

Presentació i proclamació de les candidatures. Proclamació de persones electes.

Capítol 5 Meses electorals

Article 19

Composició.

Capítol 6 Eleccions

Secció 1 Eleccions per sufragi de les persones electores

Article 20

Subjectes dels drets electorals.

Article 21

Exercici del dret electoral actiu.

Article 22

Requisits per ser elegible.

Article 23

Electors i electores censats en diverses cambres o en diversos grups, categories i, si escau, subcategories.

Article 24

Garanties del vot per mitjans electrònics.

Article 25

Votació per mitjans electrònics de forma remota.

Article 26

Votació per mitjans electrònics de forma presencial al col·legi electoral.

Article 27

Intervenció.

Article 28

Constitució de la Mesa electoral.

Article 29

Finalització de la votació.

Article 30

Verificació dels resultats i mitjans electrònics i comunicació als candidats i les candidates.

Secció 2 Elecció dels candidats i les candidates a proposta de les organitzacions empresarials

Article 31

Exercici del vot.

Article 32

Intervenció.

Article 33

Constitució de la Mesa electoral.

Article 34

Votacions.

Article 35

Escrutini.

Article 36

Verificació dels resultats i comunicació als candidats o les candidates.

Secció 3 Elecció dels candidats i les candidates de les empreses de major aportació voluntària

Article 37

Sistema d'elecció.

Capítol 7 Constitució dels òrgans de govern

Article 38

Presa de possessió.

Article 39

Constitució del Ple.

Article 40

Mesa electoral.

Article 41

Elecció del Comitè executiu.

Article 42

Comissió gestora.

Article 43

Mandat.

Capítol 8 Vacants i la seva provisió

Article 44

Vacants i pèrdua de la condició de membre del Ple.

Article 45

Substitució de representants al Ple.

Article 46

Provisió de les vacants del Ple.

Article 47

Cessament de la presidència i altres càrrecs del Comitè executiu.

Disposició addicional única

Disposició derogatòria

Disposició final primera

Disposició final segona

Preàmbul

D'acord amb l'article 125.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de cambres de comerç, indústria, serveis i navegació, llevat del règim duaner i aranzelari i comerç exterior, que és competència exclusiva de l'Estat, i de la definició de les corporacions i els requisits per crear-ne i per a ser membre, que és una competència compartida, segons l'apartat 2 de l'article esmentat.

El marc jurídic de les cambres el configura la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació (BOE núm. 80, de 2.4.2014) i, en concret, les normes relatives al règim electoral de les cambres es regulen al capítol III d'aquesta Llei.

A Catalunya, el règim jurídic de les cambres l'estableix la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les cambres (DOGC núm. 3671, de 5.7.2002), modificada pel Decret llei 3/2017, de 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d'eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern (DOGC núm. 7401, de 29.6.2017). El règim electoral d'aquestes corporacions l'estableix el capítol IV de l'esmentada Llei 14/2002, de 27 de juny.

El desenvolupament normatiu de l'esmentada Llei 14/2002, de 27 de juny, es fa mitjançant el Decret 19/2006, de 14 de febrer, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres (DOGC núm. 4574, de 16.2.2006).

El Decret que ara ens ocupa deroga parcialment el Decret 19/2006, de 14 de febrer, en concret el títol I. La necessitat de derogar i aprovar un nou reglament electoral a les cambres és conseqüència dels canvis esdevinguts en el marc normatiu cameral i per la voluntat d'implantar el vot electrònic en les eleccions per sufragi dels electors.

Efectivament, Decret llei 3/2017, de 27 de juny, esmentat, introdueix canvis significatius a la Llei 14/2002, de 27 de juny:

  1. Estableix la nova composició del Ple de les cambres, on destaca l'aparició d'una tercera tipologia de vocalia en els plens, la dels representants de les empreses de major aportació voluntària.

  2. Introdueix com a novetat fonamental el vot electrònic per a l'elecció dels vocals per sufragi dels plens de les cambres. L'emissió del vot per mitjans electrònics requereix una regulació de les seves garanties i del seu exercici, tant de manera remota com en forma presencial al col·legi electoral.

Aquest nou Decret, a més d'adaptar el procés electoral per fer possible la nova composició del Ple i d'integrar el vot electrònic, incorpora altres canvis destacables en el procés electoral de les cambres, com són la creació de dos tipus de juntes electorals, les juntes electorals territorials (hereves de les anteriors juntes electorals) i la Junta electoral central; la simplificació de la documentació i dels circuits; i l'existència d'un cens únic i en format electrònic en els col·legis de cada demarcació cameral.

Particularment, i en relació amb la composició de les juntes electorals territorials, en funció de si el cens del conjunt de les cambres representades a la Junta supera o no els 100.000 electors, s'estableixen en quatre o dos, respectivament, el nombre d'electors/ores en representació de les cambres de les quals en formen part. Pel que fa a les seves funcions, les juntes electorals territorials declaren persones electes les persones candidates per sufragi, només en cas de ser les úniques pel lloc a cobrir, llevat que hi renunciïn. També declaren persones electes les persones candidates de reconegut prestigi en la vida econòmica a proposta de les organitzacions empresarials més representatives, així com, en general, les persones representants de les empreses de major aportació voluntària.

En relació amb la Junta electoral central, es fa necessària la creació d'aquest nou òrgan, coordinador i gestor del vot electrònic, que vetlli per al compliment de les garanties que comporta l'exercici d'aquest tipus de votació. Com a canvi significatiu, s'atribueix a la Junta electoral central la funció de declarar els candidats i les candidates electes en les eleccions per sufragi dels electors o electores, en cas de contesa electoral.

Aquest Decret s'estructura en un preàmbul justificatiu, 8 capítols, una disposició addicional, una disposició derogatòria i una disposició final, distribuïts de la manera següent:

El capítol I (articles 1-3) estableix l'obertura del procés electoral. El primer article estableix el cens electoral, el segon l'exposició del cens i el tercer les reclamacions.

El capítol II (article 4) estableix els requisits de la convocatòria.

El capítol III (articles 5-10) es divideix en dues seccions: la primera secció regula la constitució, la composició, el funcionament, el mandat i les funcions de les Juntes electorals territorials; la segona secció regula el mateix respecte la Junta electoral central.

El capítol IV (articles 11-18) es divideix en tres seccions: la primera secció regula les candidatures elegibles per sufragi dels electors i electores; la segona secció les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials; la tercera secció les candidatures corresponents a les empreses de major aportació voluntària.

El capítol V (article 19) estableix la composició de les meses electorals.

El capítol VI (articles 20-37) es divideix en tres seccions: la primera secció regula les eleccions per sufragi de les persones electores; la segona secció l'elecció dels candidats i candidates per les organitzacions empresarials; la tercera secció l'elecció dels candidats i candidates de les empreses de major aportació voluntària.

El capítol VII (articles 38-43) estableix la constitució dels òrgans de govern i regula la presa de possessió, la constitució del Ple, la Mesa electoral, l'elecció del Comitè executiu, la Comissió gestora i el mandat.

El capítol VIII (articles 44-47)...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA