DECRET 177/2019, d'1 d'agost, d'encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda des del dia 9 al 19 d'agost de 2019, mentre romangui fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La consellera de Salut, senyora Alba Vergés i Bosch, ha d'absentar-se de Catalunya des del dia 9 al 19 d'agost i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen els articles 12.1.k) i 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència de la consellera de Salut, senyora Alba Vergés i Bosch, des del dia 9 al 19 d'agost de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, senyor Pere Aragonès i Garcia.

Barcelona, 1 d'agost de 2019

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA